Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, по искане на Националното сдружение на общините в Република България е намален размера на отчисленията за 2020 г. Определен е размер за 2021 г., а максималната стойност на отчисленията се достига през 2022 г.


Дата на откриване: 20.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 20.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 януари 2020 г. 13:30:39 ч.
tzonyd

Наредбата не е съобразена със ЗМДТ и Закона за публичните финанси

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци не е съобразен с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за публичните финанси.

С проекта на наредба се предлага размера на отчисленията за 2020 г. да бъде намален от 95 лв./т на 69 лв./т., като срокът за обществени консултации на проекта на наредба е 20 януари 2020 г.

Съгласно чл. 66, ал.7 от Закона за местните данъци и такси отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-сметката като разход за дейности по ал. 1, т. 2 за годината, в която подлежат на превеждане от общината по съответната сметка.

 

Съгласно чл. 66, ал. 3, т.2 от ЗМДТ план-сметката за годината се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, като проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс; в случай че законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и януари.

Съгласно чл.84, ал. 4 от Закона за публичните финанси кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година. Алинея 6 от същия член казва, че „В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.“

Законът за държавния бюджет на Република България за 2020 г. е обнародван в ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., т.е. крайният срок за внасяне на окончателния проект на бюджета на общините в общинския съвет е 23 януари 2020 г., като до 16 януари 2020 г. информацията трябва да е качена на интернет страницата на общината за публично обсъждане, което означава, че план-сметките на общините трябва да бъдат одобрени преди изтичането на този срок. 

Предвид срока за обществени консултации по проекта на наредба (20 януари 2020 г.), няма как новият размер на отчисленията да бъде отразен в план-сметките на общините в законоустановения срок.