Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Мотиви към Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

 

С проекта на постановление се предлага актуализиране на размерите на таксите за ползване на летище София, които се събират от летищния оператор „Летище София“ ЕАД.

Предвижда се допълване на чл. 1, ал. 2 от наредбата (по-долу за краткост – „Наредбата за летищните такси“) с оглед въвеждането на ново Приложение № 1д. Приложението включва размера на летищните такси и програма за стимулиращи отстъпки за ползване на летище София, както са определени в Решение № З-896 от 30 октомври 2019 г. на изпълнителния директор на „Летище София“ ЕАД. По този начин се изпълнява изискването на чл. 122, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

 

При преценката дали предлаганите стимулиращи отстъпки за авиокомпаниите представляват държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и на т. 5 от Известието на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл. 107, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01), е съобразен критерият, съдържащ се в т. 5.1 от известието, а именно: „държавна мярка попада в обхвата на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, ако поставя в по-благоприятно положение определени предприятия или производството на някои стоки. Следователно не всички мерки, които поставят в по-благоприятно положение икономическите оператори, съответстват на понятието за помощ, а само онези, които предоставят предимство по избирателен начин на определени предприятия или категории от предприятия или на някои икономически сектори“.

В т. 5.2.2 от известието се посочва кога е налице избирателност вследствие на административна практика по собствена преценка: „избирателни са общите мерки, които се прилагат prima facie за всички предприятия, но са ограничени поради правомощията на публичната администрация да взема решения по собствена преценка“. Избирателност е налице когато „публичните администрации разполагат с правомощието да прилагат дадена мярка по собствена преценка, по-специално когато критериите за предоставяне на помощта са формулирани по много общ или неясен начин, което неизбежно оставя свобода за преценка при оценяването“.

 

Програмата за стимулиращи отстъпки, включена в проекта на постановление, не попада в приложното поле на понятието за държавна помощ, тъй като в нея се предвиждат стимулиращи отстъпки за авиационните оператори, определени по обективни критерии, например – брой заминали пътници за период от 12 последователни месеца и други.

Стимулиращите отстъпки са част от решението на летищния оператор по чл. 122к от ЗГВ, с което се определя размерът на летищните такси за ползване на летище София. Това решение представлява индивидуален административен акт, съгласно чл. 122к, ал. 2 от ЗГВ и подлежи на самостоятелен административен и съдебен контрол, както е предвидено в  глава Х „В“ от ЗГВ, по отношение своята законосъобразност и целесъобразност. Като част от този административен акт, отстъпките следва да намерят своето място в Наредбата за летищните такси, поради действието на делегиращата норма на чл. 122, ал. 2 от ЗГВ.

При преценката дали тези отстъпки представляват или не държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС следва да се има предвид, че те не са самостоятелен акт или разпоредба, а част от индивидуалния административен акт, определящ размера на летищните такси, и преценката следва да се прави с оглед приложението на целия акт. В този акт, и по-специално в частта му за стимулиращи отстъпки, не се съдържа селективност по отношение отделни превозвачи, нито de jure, нито de facto, която да се презюмира, тъй като тези отстъпки са достъпни за всички превозвачи, при наличие на изпълнение на посочените в програмата обективни критерии.

Прилагането на стимулиращите отстъпки не е свързано с решение по собствена преценка на административния орган (летищния оператор), дали да го извършва или не. Отстъпките се прилагат при наличие на критериите, посочени в индивидуалния административен акт, по силата на именно този акт, а не по субективни правомощия на орган на публичната администрация. Публикуването им в наредбата ги прави част от съдържанието на нормативен акт, приложим за неограничен кръг правни субекти.

 

Отстъпките от летищни такси не попадат в приложното поле на чл. 107 от ДФЕС, поради невъзможност от проява на селективност по смисъла на т. 5 от известието на Комисията. Нещо повече, те имат за цел привличане на авиокомпании да развиват нови маршрути, които да направят летище София конкурентно на останалите летища в региона. Техният маркетингов характер обуславя интереса на летищния оператор да ги прилага по отношение на повече превозвачи и по отношение на повече нови и запазване на стари маршрути с оглед повишаването на конкурентоспособността на летището.

Стимулиращите отстъпки са установена практика и се прилагат на почти всички летища в ЕС, като например летищата в Амстердам, Атина, Брюксел, Будапеща, Виена, Дъблин, Мюнхен, Прага, Хамбург и редица други.

 

Лице за контакт:
г-жа Ралица Кьосева
главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване“,
дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
тел.: 02/937 10 72

 


Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари