Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл.108, ал.6, т.1 от ЗМИП от САДФР на ДАНС и БНБ по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лицата по чл. 4 от същия член по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор. В тази връзка, от представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българска народна банка беше разработен проект на Инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП.

С издаването на инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП ще се уреди редът за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от ЗМИП от контролните органи на САДФР на ДАНС и БНБ  по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, като по този начин ще се внесе яснота по отношение издаването на заповедите за проверките, плана за извършването им, разпределението на отговорностите между двете институции, избягване на дублиращи действия по контролната дейност, както и административна икономия. В този смисъл, с издаването на Инструкцията ще бъде постигната възможност за осъществяване на съвместната контролна дейност от страна на САДФР на ДАНС и БНБ, като ще се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това от своя стана ще повиши ефективността при прилагането на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като в същото време ще допринесе за повишаване на сигурността на бизнес средата в Република България в дългосрочен план.


Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари