Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция ,,Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн. ДВ, бр. 13 от 2017 г.) е създадена нова разпоредба – чл. 36, ал. 2 ЗИНЗС. С нея се предвижда условията и редът за извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност да се определят с наредба на министъра на правосъдието. Целта на предложения проект на наредба е да се усъвършенстват предвидените процедури и да се обобщи информацията, като се посочат психологичните процедури, които се извършват съгласно действащите законови, подзаконови и вътрешноведомствени актове в различните етапи на преминаване на държавната служба от държавните служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗИНЗС: 1. Кандидатите за държавни служители в ГДИН и в териториалните и служби, съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗИНЗС; 2. Държавни служители, при преминаването им в по-висока по вид длъжност, съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗИНЗС; 3. Държави служители, при които се наблюдава контрапродуктивно и рисково поведение, съгласно чл. 35а от ЗИНЗС; 4. Държавните служители съгласно § 79 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗИНЗС (ДВ, бр. 32 от 2016 г.) чиито служебни правоотношения не са прекратени до влизането в сила на този закон, където се предвижда, че се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения.


Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари