Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г., издадена от министъра на правосъдието

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора се цели прецизиране и усъвършенстване на качеството на подзаконовия акт, привеждането му в съответствие с актуалната нормативна уредба, подобряване на прозрачността и отчетността при воденето на списъка на организациите, осъществяващи дейност по обучение. Прецизира се дейността по одобряване на организации за обучение на медиатори, водене на Единния регистър на медиаторите и вписване на медиатор в Единния регистър на медиаторите. Въвежда се изискване към организациите, кандидатстващи за одобрение за обучение на медиатори, да разполагат със специалисти с квалификация и опит в областта на медиацията, съответно да представят не само учебен план и програма за обучение, но и правила за провеждане на изпита. Регламентира се поддържането от Министерството на правосъдието на публичен списък на одобрените организации за обучение на медиатори, както и вписването и заличаването на организации от него. Въвежда се задължение на одобрената организация за обучение на медиатори да уведомява министъра на правосъдието за промяна на обстоятелства, при които е издадена заповедта за одобряване, и да представя ежегодно доклад за извършените обучения и издадените удостоверения за успешно завършен курс, който да се публикува към списъка на одобрените организации. Опростяват се и се привеждат услугите за гражданите и бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Административнопроцесуалния кодекс чрез премахване на изискването за представяне на свидетелство за съдимост за вписване на медиатори в Единния регистър на медиаторите, когато са български граждани, и премахване изискването на документ за платена държавна такса, когато същата е платена по електронен път.


Дата на откриване: 27.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари