Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ППЗДАНС)

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ППЗДАНС) е изготвен с оглед необходимостта от нормативна промяна за повишаване степента на защита на стратегическите за страната обекти и за подобряване функционалността на специализираните административни дирекции в Агенцията.

Установено е, че при практическото прилагане на съществуващата към момента нормативна уредба не са създадени изчерпателно и в пълнота необходимите условия за цялостна проверка на лицата, които се проучват за издаване на разрешение от ДАНС за работа или за извършване на конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности. Това създава пряка заплаха за сигурността на определените в Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Изменянето и допълването на текста в ППЗДАНС ще направи извършваната проверка по-пълноценна с пряк резултат - повишаване на сигурността на стратегическите обекти и намаляване на уязвимостите и възможността от проявление на т.нар. insider threat (вътрешен човек) в стратегическите зони.

Налице е и необходимост от регламентиране в ППЗДАНС на ред, по който представителите на международни организации, свързани с изпълнението на международни договори, по които Република България е страна, посещават стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.

ППЗДАНС урежда дейностите на различни структурни звена на Агенцията. Като се вземе предвид натрупаният международен опит, както и дейността на партньорски чуждестранни служби за защита на националната сигурност, възниква необходимостта от прехвърляне на правомощия от едно структурно звено на Агенцията на друго такова. С Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗДАНС част от правомощията се изваждат от компетентността на Специализирана административна дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ и се добавят към компетентността на Специализирана административна дирекция „Международно сътрудничество“.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2019г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.   

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена и не е приложена таблица за съответствие.

За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на администрацията”  на Министерския съвет.

 

 


Дата на откриване: 30.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари