Обществени консултации

Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

С проекта на наредбата се предвиждат мерки за повишаване на качеството и осигуряване на контрол на провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

 

Към настоящия момент след преминаване на теоретичното обучение кандидатите задължително се представят на теоретичен изпит от учебния център. В § 2 и § 9 от предложения проект е предвидено за първоначално допускане до теоретичен изпит кандидатите да могат и сами да подадат заявление. Предвидено е освен в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на територията на която желаят да се явят на изпит, кандидатите да могат да подават заявление и по електронен начин.

В §4 се регламентира провеждането на практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност от категории С1, С, D1, D и С1Е, СЕ, D1Е, DЕ да се извършва и в извън населени места.

 

С проекта се прецизира оборудването в помещението за провеждане на теоретичния изпит, като технически устройства за проверка за наличието на метални/електронни устройства в кандидатите - стационарна рамка и преносимо устройство, устройство за проверка за наличието на  радиоизлъчвания.

 

С цел ограничаване на субективния фактор при избор на маршрут от страна на лицето, определено да проведе практическия изпит и за навременно подаване на указанията за посоката, в която да продължи движението си кандидата,  в § 7 от проекта на наредба е предвидено маршрутът за управление по време на практическите изпити да се определя по електронен начин. Използването на навигационна система по време на изпита ще осигури и възможност да бъде оценено умението на кандидата за взимане на самостоятелни решения по време на управлението. В проекта е предвидена възможност за преглед на записа от видеонаблюдението в учебен център, като кандидатът се идентифицира с номера на ваучера от проведения изпит и възможност за преглед на грешките, които председателят е маркирал по време на изпита.

 

С цел ограничаване на некоректни действия от страна на определени учебни центрове в § 10 от проекта на наредба се предлага да се допусне за първо явяване на практически изпит кандидатът да бъде представен от учебен център, различен от учебния център, където е обучен. Това може да стане само по искане на кандидата, за което е подал заявление в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

В § 11 от проекта е предвидено кандидати, вписани в група за изпит, организирана от регионалното звено, да могат да бъдат отписани само след подаване на заявление до ръководителя на съответното регионално звено до 4 дни преди изпита. Заявлението трябва да се подава лично от заявителя или упълномощен негов представител, като при подаване на заявлението пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. С предложението се цели да се ограничат случите на записване за изпит на кандидати без тяхното знание, с цел да се запазят дати за кандидати, които все още не са приключили обучението си.

 

В § 16 и § 17 е регламентиран реда за извършване на лицево разпознаване и проверка на кандидатите за използване на нерегламентирани електронни устройства преди и по време на теоретичният тест, както и правилата, които следва да спазват кандидатите по време на теста.

В § 21 и § 22 е предвидена възможност и ред за оспорване на резултатите от практическият изпит, както и реда и условията за промяна на резултата от проведените изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

В § 25 са определени изискванията към камерите, с които е оборудвано помещението за провеждане на теоретичните изпити.

 

Лице за контакти
Станко Иванов
Началник отдел „Правоспособност и професионална компетентност“,
Дирекция „Пътни превозни средства и водачи“,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Тел. 02/9308833
e-mail: sivanov@rta.government.bg

 


Дата на откриване: 30.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари