Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

На основание чл. 31, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с който се предлагат промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” и в Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция.
Променя се числеността на персонала на специализираната администрация на Министерството на финансите.Оптимизира се численият състав на дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне”, където се съкращават 8 щатни бройки. Оптимизирането на дирекцията е съобразено с предстоящото приключване на проектите, финансирани по Програма ФАР, Преходния Финансов Инструмент и Инструмента Шенген на Европейския съюз. От друга страна, с оглед необходимостта от допълнителен персонал за изпълнение на възложените функции в областта на организирането и провеждането на обществени поръчки, с една щатна бройка се увеличава численият състав на дирекция „Финанси и управление на собствеността”. Очакваният резултат е подобряване на ефективността и капацитета на дирекцията.
Дирекция „Вътрешен одит” ще бъде изведена от специализираната администрация на пряко подчинение на министъра на финансите в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор и във връзка с предстоящите да влязат в сила промени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията  и в наредбата за неговото прилагане относно нормативите за численост на персонала на дирекциите в специализираната администрация.
Намаляването  на числеността на персонала на Министерството на финансите с оставащите седем щатни бройки цели да компенсира увеличението на числения състав на Агенцията за държавна финансова инспекция с шест щатни бройки и на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” с една щатна бройка. Допълнителните щатни бройки за Агенцията за държавна финансова инспекция са за укрепване на административния й капацитет в областта на планиране на последващите финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки съгласно измененията и допълненията в Закона за държавната финансова инспекция, обнародвани в бр. 60 на „Държавен вестник” от 2011 г. Увеличаването на числеността на персонала на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” е насочено към обезпечаване с достатъчно служители на извършваните от общата администрация на агенцията дейности.
С проекта на постановление се предлага отмяната на раздел ІІІ „Одитен комитет” от глава втора на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”. Изменението произтича от отмяната на чл. 46а от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, който предвиждаше изискване за създаване на Одитен комитет към одитния орган. Отпадането на това изискване е продиктувано както от липсата на изрично изискване в общностното право за съществуването на подобен орган, така и от извършвания в момента процес по оптимизация на публичните разходи.
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет няма да окаже въздействие върху републиканския бюджет,поради което не е необходимо прилагането на финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


Дата на откриване: 29.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари