Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

 

 

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предвиждат структурни промени в общата администрация на Агенцията за социално подпомагане чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на агенцията.

 

В съответствие с регламента на чл. 7, ал. 1 от Закона за администрацията, се предлага преодоляване на подхода на сливане на две основни функционални направления от общата администрация в областта на човешките ресурси и на правното осигуряване, чрез административно разделяне на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“ на две отделни дирекции – дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ и дирекция „Правна и обществени поръчки“.

 

Предлага се дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“ с обща численост 25 щатни бройки да се раздели на две самостоятелни дирекции – дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ с обща щатна численост 16 щатни бройки и дирекция „Правна и обществени поръчки“ с обща щатна численост 9 щатни бройки.

 

Основната цел на структурната промяна е да се обезпечи изпълнението на нормативно регламентирани дейности от АСП и да се постигне по-добра ефективност при осъществяване на дейностите, свързани с подбора и управлението на човешките ресурси и правното обслужване на агенцията.

 

Предвиденото административно преструктуриране е компенсирано и ще бъде обезпечено в рамките на бюджета на Агенцията за социално подпомагане за съответната година.

 


Дата на откриване: 13.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 януари 2020 г. 10:21:02 ч.
sgenova

излишна промяна в правилника

Това е напълно излишна промяна в Устройствения правилни. Освен че вече ще има двама директори, а не един, то не виждам каква съществена промяна във функциите на цялата дирекция, разделена в две ще има. Има много по-сериозен проблем с дирекциите за социално подпомагане, статута на социалния работник, трудовите възнаграждения и условия на труд.