Обществени консултации

Наредба за топлоснабдяването

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за топлоснабдяването. С изменения в Закона за устройство на територията от началото на 2019 г. са променени условията и реда за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и присъединяване на строежи към мрежите на техническата инфраструктура. С проекта на предложената наредба се цели присъединяването към топлопреносната мрежа да се приведе в съответствие с изискванията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, регламентирани в променения Закон за устройство на територията.

С проекта на новата наредба се цели също да бъдат  прецизирани разпоредбите, регламентиращи дяловото разпределение на топлинната енергия.

Регламентите, предвидени в документа, ще намалят административната тежест при присъединяване на клиенти и/или производители към топлопреносната мрежа на топлофикационните дружества. 

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: i.cholova@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 13.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 13.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 януари 2020 г. 20:04:45 ч.
Чавдар Янев

Наредба за топлоснабдяване

С цел привеждане в съответствие с европейските правни норми за енергийна ефективност и намаляване на загубите от сградната инсталация за постигане на задължителните под 9 % . Необходимо е преправяне на инсталацията на хоризонтална с търговски уреди за отчитане на топлинната енергия на границата на индивидуалната собственост. В общите части инсталацията да бъде изолирана с енергоспестяващи материали по съвременни технология. Уредите за отчитане да притежават технически паспорт за точност на измерване по европейски стандарти.

01 февруари 2020 г. 12:55:33 ч.
Чавдар Янев

Наредба за топлоснабдяване

Предложение от Чавдар Янев и Латинка Георгиева-страна по делата на ВАС за отмяна и нищожност на Наредбата и Методиката.

В Наредбата да бъде включено:

1. Срочен договор  с индивидуален битов потребител с възможност за прекратяване. При нежелание за сключване на договор да се признае волята на собственика на свободен избор да се разпорежда с неприкосновената си собственост.

2. Реално измерване на топлинната енергия потребена от битовите потребители с въвеждане на индивидуален сертифициран търговски уред за измерване монтиран на границата на имота, където е необходимо преработване на инсталацията от вертикална на хоризонтална при условия договорени от страните за дяловото участие на разходите. 

3. При едностранна промяна на договора без изрично съгласие на собствениците на всяка договорена клауза, се счита за нарушение на договора и същият става незаконен, невалиден и прекратен едностранно.

4. При отчетена нулева консумация на уреда извън имота, не следва да се начисляват общи разходи, същите се разпределят между използвалите топлинната енергия, логично е да няма промяна, защото тази енергия не консумирана.Тук вече е елементарна математика, всичко умножено по 0 (Нула) е ...

5. Клиента да има възможност по всяко време да си проверява консумацията и дължимата сума.

13 февруари 2020 г. 16:33:34 ч.
bubo

За Общественото обсъждане на проекта на Наредба за топлоснабдяването

Предлагам заключението на моето становище и предложения, изпратени като аташиран файл на Министерството на енергетиката днес, 13.92.20 в 16:09 часаПредлагам на Министъра на енергетиката да отложи обсъждането на Проекта до разработване  на нова методика, но не като приложение към чл. 61, а като отделен документ. Новата редакция е обременена с всичките пороци на предишните, вкл. и ония още от времето на министър Щонов на отдавна несъществуващото МИЕ. Като цяло Проектът за нова Наредба също е с пороците на предшествениците си и не решава важните проблеми енергетиката на обществото, нито проблемите на отделния потребител по получаване на справедливи сметки за реално потребление, както се изисква от Европейските директиви

При добро желание модераторите на този Портал биха изискали моя материал от Министерството на Енергетиката, тъй като тук нито е възможно да бъде копиран, нито аташиран!