Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерски съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г.)

С проекта на постановление се цели прецизиране на разпоредбата на чл. 10от Тарифата и актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства (ППС) по чл. 10б, ал. 3 във връзка с поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената пътна мрежа. Предвидените промени касаят изменения на чл. 10 и на чл. 27 от Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. С измененията и допълненията в Закона за пътищата (ЗП) (Обн., ДВ, бр. 60от 2019г.), е въведено изискването таксуването на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗП – тол такса, да се прилага от деня, следващденя на обнародването в „Държавен вестник“ на решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, но не по-късно от 1 март 2020 г. Към настоящия момент, независимо, че в Тарифата са регламентирани размерите на таксите за изминато разстояние - тол такса, то същите не се прилагат, доколкото електронната система за събиране на пътни такси не ев реална експлоатация в частта тол. Предвид поетапното въвеждане на тол сегменти в обхвата на платената републиканска пътна мрежа, определянето на предложените нови стойности ще бъде съобразено с това обстоятелство.


Дата на откриване: 13.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 януари 2020 г. 14:12:16 ч.
vasilpironkov

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕТОЧНОСТ

КАМАРА НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

 

ДО

Изх. 13-КАП/2020г.                                                 Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГР.СОФИЯ 1202,

УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №17-19

 

Относно: Публикуваните на 12.01.2020 пакет материали за обществени консултации във връзка с Изменение на тарифата за таксите , които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА,

В публикувания на 12.01.2020г. пакет материали за обществени консултации във връзка с изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление на МС 370/2019 и обн. в ДВ бр.101 /2019, по специално в предлаганите промени в чл.27 считаме, че в табличното представяне на таксите за изминато разстояние в частта за пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т. е допусната неточност при представянето на тарифата за 1-ви клас пътища, като за всички екологични категории таксите за Автомагистрала и 1-ви клас пътища са дублирани. В останалите документи и по-специално в разчетите за очакваните приходи считаме, че са заложени правилните стойности , а именно:

  • За ЕВРО VI, EEV             -  0.01 лева вместо посочените в таблицата по чл.27 (1);
  • За ЕВРО V                       -  0.01 лева вместо посочените в таблицата по чл.27 (1);
  • За ЕВРО III и IV               -  0.02 лева  вместо посочените в таблицата по чл.27 (1);
  • За ЕВРО 0, I и II               - 0.02 лева  вместо посочените в таблицата по чл.27 (1);

Препоръчваме констатираната от нас неточност да бъде коректно отразена с цел да се отстранят несъответствията, респ. да се уеднаквят заложените стойности на таксите в целия пакет документи.

 

С уважение,

   Васил Пиронков-Председател на УС на КАП