Обществени консултации

Проект на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Женева през 2019 г., е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като страна-членка на Съюза и в изпълнение на чл. 85, ал.1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, член 15, ал. 1 на Закона за международните договори и член 13, т. 3 на Закона за пощенските услуги.

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В рамките на ВПС, взаимоотношенията между страните-членки се уреждат чрез актовете на Съюза. В зависимост от разглежданите въпроси, изменения и допълнения в актовете се приемат по време на конгреса, който съгласно чл. 14, ал. 1 на Устава е върховен орган на ВПС.

Основополагащите актове, които съдържат регламентацията на организацията по отношение на структура, управление и финансови въпроси, както и единните правила за извършването на международните пощенски услуги и уреждане на взаимоотношенията между страните-членки и техните избрани пощенски оператори, са Уставът, Общият правилник, Всемирната пощенска конвенция и Споразумението за услугите за пощенските плащания.

Третият извънреден конгрес разгледа единствено темата за реформата на системата за крайните такси за пощенските пратки с формат Е, които основно представляват малките пакети, генерирани от електронната търговия.

Като резултат от обсъжданията беше изготвен Втори допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, който подлежи на ратифициране от Република България.

 

На основание на чл. 25, ал. 1 на Устава, приетите от конгреса актове на ВПС се подписват от пълномощните представители на страните-членки. Съгласно чл. 25, ал. 4, актовете на Съюза се одобряват съобразно конституционните правила на всяка страна-членка на ВПС, която ги е подписала.

В качеството си на страна-членка, Република България взе участие в третия извънреден конгрес на ВПС с делегация, чиито позиция, състав и правомощия на членовете бяха определени с Решение на Министерския съвет (Протокол № 35 от заседание на Министерския съвет, проведено на 21.08.2019 г., т. 8).

В съответствие с правомощията си, съгласно цитираното по-горе Решение на Министерския съвет, ръководителят на делегацията на Република България подписа, с резерва за последваща ратификация, актовете, приети от третия извънреден конгрес на ВПС.

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз има за цел да се изпълнят разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, като се осъществи ратификация на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция.

 

 

 

 

 

 

Приемането на проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:

· потвърждаване на принадлежността и участието на Република България в единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на ВПС;

· създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни-членки на ВПС при осъществяването на международните пощенски услуги;

· гарантиране на правото на избрания пощенски оператор да получи възнагражденията си от чуждестранните пощенски оператори за извършената на националната територия доставка на входящите международни пощенски пратки;

   · осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза, както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;

· гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни-членки на ВПС;

· гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна-членка, в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях.

 

Пълният текст на Проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден  конгрес на Всемирния пощенски съюз, както и на актовете могат да се видят в Приложението.

 

Лица за контакти:
Людмила Зимбилева

началник на отдел „Развитие на пощенските услуги”
дирекция „Съобщения”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
тел.: 02 9409 265
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg
 

Илиана Карафизиева
държавен експерт в
отдел „Развитие на пощенските услуги”
дирекция „Съобщения”
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
тел.: 02 9409 275
e-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 15.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 14.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари