Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г.

 

 

С проекта на Постановление се изменят текстове в Наредбата по отношение землища на населени места в планински райони и райони с ограничения, различни от планинските, както и се добавя допълнителен параграф в преходни и заключителни разпоредби.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 imarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 15.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 януари 2020 г. 08:12:25 ч.
nenchosp

необосновано рязяване с над 50% на районите с ограничения различни от планинските

Кратка справка показва, че в старата наредба районите с ограничения различни от планинските попадат 568 землища, 

В новата проектонаредба същия списък е съкратен до 341 землища - тоест едва 60% от първоначалния списък.

Целта разбира се е да не се плаща допълнителната добавка към субсидиите за тези нископлодородни и изостанали землиша и те да се обрекат на тотално изоставяне. В резултат на изоставянето на тези землища, ще се вдигне СЕПП на декар за всички останали - разделяй и владей.

Да напомним също така, че почти всички землища от "райони с ограничения различни от планинските" са също така и в НАТУРА 2000, като имат абсурдни ограничения за чистене на храсти и дървета на пасища и земеделски земи. 

Поздравления на земеделското министерство за брилянтната им експертиза и познаването на проблемите на хората на терен.

16 януари 2020 г. 08:15:04 ч.
nenchosp

да няма промени в списъка на "райони с ограничения различни от планинските"

Предлагам с цел съхраняване на земеделието по тези места да няма промени в списъка на "райони с ограничения различни от планинските"

28 януари 2020 г. 08:54:34 ч.
darwar

ОСТАВЕТЕ НР2 -От един земеделец!

Защо е необходима НР 2 базирана на категорията земя?

На кратко работя 340дка. в земл.гр. Ловеч-НР2

1.Имам една ливада 10 кат.- 45дка. На западния край на землището и най-високата му част 420м.През 2010 там даваше 150сг/дка. сено от власатка и звездан.Последната с реколта бе 2016 с 30кг/дка.Почвата е плитка скалната основа от апт-ски пясъчник е близо и климата се промени .Скоро ако не вложа повече и малкото пръст ще бъде издухана от западните ветрове. Торих, бразди правих, ивици – иска тази земя вложения не за да ражда,а за да остане и след нас.

2.Гледам една овощна градина 9-та категория с наклон 10% със страх тръгвам да я работя с трактора –и както казваме земеделците баира е в няколко посоки.

3.На една нива 9 и 10 кат.  насях люцерна , цялата 20дка има едно петно 3-4дка, като го ора лемежа стига до материка,  не че ора толкова дълбоко.Лятото при суша ,както обикновено петното стои без втори откос просто не расте.

Тази мярка ни е необходима –Ние в райони НР2 влагаме повече да изкараме по-малко.Средствата аз ги влагам в подобрения на земята в опазването и.За много колеги тези средства са решаващи за оцеляването на стопанствата.

04 февруари 2020 г. 08:44:36 ч.
proba

Не орязвайте НР2

Без предварително обявени условия, обхват и размер на плащания по НР3 е крайно некоректно, премахването на НР2

14 февруари 2020 г. 12:43:22 ч.
zlaten_klas

Становище от Златен Клас 2004 ЕООД

С Т А Н О В И Щ Е/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по

Проект на ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г., изм. и доп., бр. 53 от 2011 г.).

 

От: „ЗЛАТЕН КЛАС 2004” ЕООД, ЕИК: 102872347, със седалище и адрес на управление: с. Везенково, Община Сунгурларе, Област Бургас, представлявано от управителя Николай Филипов Филипов

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Във връзка с публикувания на интернет страницата на Портала за обществени консултации Проект на ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, представяме настоящото становище/ предложение:

  1. ЗЛАТЕН КЛАС 2004” ЕООД стопанисва земи в землището на с. Везенково, община Сунгурларе, Бургаска област. До момента землището на селото попада в Приложение 2 към Наредбата - „Райони с ограничения, различни от планинските“. Сега, с изменението, това село не попада в Приложение 2, което означава че помощи няма да получим.

 

14 февруари 2020 г. 12:45:28 ч.
zlaten_klas

Становище от Златен Клас 2004 ЕООД част2

2. За изключването на с. Везенково от Приложение 2 не са изложени никакви мотиви. Прочее, в мотивите към проекта на постановление, са изложени конкретни мотиви за различните селища, които отпадат от Приложение 1, но, не са изложени такива по отношение на конкретните селища, които отпадат от Приложение 2.

3. Изложени са само общи положения, които принципно са правилни, но не става ясно как точно е приложен чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.)

4. Според чл. 32, т.3 и т.4 от Регламента, За да отговарят на условията за плащания по член 31, районите, които не са планински райони, се считат за райони със съществени природни ограничения, ако най-малко 60 % от земеделската площ отговаря на поне един от критериите, изброени в приложение III, по определената прагова стойност. Освен това площите могат да отговарят на условията за финансово подпомагане по този параграф и когато:

  • най-малко 60 % от земеделската площ отговаря на поне два от критериите, посочени в приложение III, всеки в рамките на не повече от 20 % от определената прагова стойност, или
  • най-малко 60 % от земеделската площ се състои от площи, които отговарят на поне един от критериите, посочени в прил­ожение III, по определената прагова стойност и от площи, които отговарят на поне два от критериите, посочени в приложение III, всеки в рамките на не повече от 20 % от определената прагова стойност.

   В случая, не става ясно как е преценено, че землището на с. Везенково не отговаря на всеки един от тези три критерия. За да се вземе такова решение, би следвало това землище да е изследвано ПО ВСЕКИ ЕДИН ОТ КРИТЕРИИТЕ, изброени в Приложение 3 към Регламента, а това не е направено.

 

14 февруари 2020 г. 12:46:12 ч.
zlaten_klas

Становище от Златен Клас 2004 ЕООД част3

  1. На собствено основание проектът но постановлението е противоречив, т.к. от една страна е останало изискването преобладаващата част от землището да е поне 6-та категория, но е добавено, че трябва да съответства и на чл. 32 от Регламента, от друга – в мотивите на постановлението /страница 4/ пише изрично: „Тези резултати дават основание да бъде приета стойност на средно-претеглената категория на земеделските земи в дадено землище 6-та или по-неблагоприятна за праг на критерия за допълнително уточняване на база „нормална производителност на земята”. В резултат, землища, в които категорията на земята е 6-та или по-неблагоприятна са отчетени като такива, в които природните ограничения не са преодолени.“
  2. Землището на с. Везенково е точно с преобладаваща 6-та категория на земята, но въпреки това е отпаднало от списъка.
  3. Почвата е киселинна, с неблагоприятна текстура, релефът е полупланински и землището граничи с планински райони.
  4. От друга страна, наличните  съществени природни ограничения, отчетени при действащия вариант на наредбата и приложение 2, не са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност, или чрез доказателства за нормална производителност на земята, или в които производствените методи или селскостопа­нските системи са компенсирали загубата на доходи или добавените разходи, посочени в член 31, параграф 1 от Регламента, за да е допустимо прецизиране въз основа на обективни критерии с цел изключване на райони.

В заключение, С оглед критерия „прозрачност“, посочен като основна цел в Регламент (ЕС) №1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 год. ,(с който МС обосновава промяната в районирането), необоснованото и непрозрачно изключване на определени райони, респ. включването на др. такива, представлява немотивирано „техническо“ преместване на блага, което категорично не може да бъде „оправдавано“ с европейските изисквания, още по-малко с прецизиране на уредбата. 

Моля, изменението да не се приема до момента, в който по прозрачен начин бъдат приложени критериите за регламента, а това означава – оценката на всяко землище да бъде извършвана, като се даде възможност на земеделските стопани от землището да се запознаят с констатациите и да участват в процеса.

С Уважение