Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)

През месец февруари и месец май 2019 г. в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) бяха въведени промени, които имаха за цел както адресиране на препоръки на Европейската комисия във връзка с оценката на транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849, така и намаляване на административната тежест за задължените субекти по ЗМИП и за контролните органи, а през месец декември 2019 г. влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП), с който в националното законодателство са въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година. 

Същевременно, приетият на 31.12.2018 г. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) не е изменян и към настоящия момент съдържа разпоредби, които не съответстват напълно на някои разпоредби на ЗМИП, изменени през 2019 г.

В допълнение, следва да се отбележи, че след приемането на сега действащия ППЗМИП беше приет Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г., което налага отстраняване на някои разминавания между разпоредби на ППЗМИП и такива на Регламента.

Предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел постигане на завършена и хармонизирана нормативна уредба, отнасяща се до обществените отношения, свързани с  определяне на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.


Дата на откриване: 17.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 февруари 2020 г. 14:54:40 ч.
poptolev-tn

Относно новата ал. 6, на чл. 64

1. Относно новата ал. 6, на чл. 64:Редно е да се помисли, дали ще има преходен параграф, ако тази алинея ще бъде валидна за 2019 година. В противен случай се приема, че тя ще се приложи за пръв път през януари 2021 година (за 2020 година). Ако ще се изисква информация за 2019 год, предлагам следния преходен параграф:

§ Х. Първата информация по смисъла на чл. 64, алинея 5 трябва да се предостави за  2019 година в срок от един месец, след изтичане на срока по § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на парите.“

----------------------------------------------

2. Налага се промяна на образеца на декларацията по чл.  64, ал. 3. Правилата вече не трябва да се одобряват от ДФР на ДАНС, следователно ще трябва да отпадне и съответния текст в образеца публикуван в интернет страницата на ДАНС. Предлагам следния преходен параграф:§ Х. Директора на дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“ публикува в интернет страницата на ДАНС, образец на декларацията по чл. 64, ал. 3 в срок от един месец от влизане в сила на тези изменения и допълнения.“

 

 

15 февруари 2020 г. 19:01:46 ч.
адвокат Германов

Относно измененията в чл. 64, ал. 3, 4 и 5

Позволявам си да изразя съмнения относно правилността  и здравия смисъл на измененията в тези текстове касателно разширяването на обхвата им спрямо адвокатите. По принцип не виждам никаква нужда от деклариране на обстоятелството за запознаване с единните вътрешни правила по чл. 101, ал. 4 ЗМИП, така не може да се постигне познаването и прилагането им, което е целта на тази норма, защото: 1. ОБЩИ основания: първо-адвокатите са юристи и те, както и останалите граждани трябва да знаят закона и правилата, регулиращи дейността им, а незнанието на закона "никого не извинява", т. е. "декларирането" по никакъв начин само по себе си няма да допринесе за  познаването и спазването на правилата. Второ, декларирането е за "знаене" и "незнаенето" няма да породи някакви отделни санкционни последици, извън предвидените в закона от самото неспазване на мерките, няма как с тази декларация да се въведе допълнително отговорността по чл. 313 НК. И трето, постоянно правим усилия за намаляване на "административната тежест", но част от това "намаляване" е да не се иска изготвяне на ненужни, излишни писмени документи, в случая въпросните декларирания. 2 ОСОБЕНИ възражения: Според нашата Конституция, адвокатурата е "свободна, независима и самоуправляваща се". Въвеждането на ненужни изисквания и обременяването със задължения  в полза на държавен контраразузнавателен орган е посегателство срещу тази свобода и независимост. И накрая, наистина не мога да намеря логика в създаването на задължение на Висшия адвокатски съвет да "докладва" ежегодно членския си състав на контраразузнаването на държавата ни в лицето на ДАНС. ДАНС по начало би следвало да има информация за това /обратната хипотеза е твърде нелепа/, но  тази информация е и публична, достъпна на сайта на ВАдС и е безмислено предоставянето и към конкретен орган  да се вменява в задължение.

16 февруари 2020 г. 19:48:50 ч.
адвокат Германов

Относно измененията в чл. 64, ал. 3, 4 и 5 законодателни предложения

Предвид изложеното и липсата на каквато и да е връзка с транспониране правото на ЕС в обсъждания аспект предлагам:

1а.. В чл. 64, ал. 3 думите  след цифрата "2", преди запетаята , а именно:  "членовете на адвокатските колегии" да се заличат;

1б. В същата алинея думите след съюза ""на"", преди запетаята думите, а именно:"адвокатските съвети на адвокатските колегии"  - да се заличат;

2а. В чл. 64, ал. 4  думите след съюза "на", преди думата "Нотариалната", а именно: "адвокатските колегии" и запетаята след тях - да се заличат;

2б. В същата алинея думите след думата "членове" преди точката, а именно: "а за адвокатите-от вписването им" и запетаята преди тях - да се заличат;

3. В чл. 64, ал. 5 думите след думата "си", преди точката, а именно: "а Висшият адвокатски съвет предоставя актуална информация за членовете на адвокатските колегии" и запетаята преди тях -да се заличат.