Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С предложените промени в нормативната уредба се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, както и ефективно управление на финансови средства по мярката.

Част от промените целят да се осигури съответствие на текстове, включени в предложенията за шесто изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и приложимото европейско и национално законодателство.

 

   Отговорна структура:

   Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

   Електронен адрес:

   IMarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 17.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 февруари 2020 г. 15:19:33 ч.
zlaten_klas

Становище от Златен Клас 2004 ЕООД част1

С Т А Н О В И Щ Е/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

 

От: „ЗЛАТЕН КЛАС 2004” ЕООД, ЕИК: 102872347, със седалище и адрес на управление: с Везенково, Общ. Сунгурларе, Област Бургас, представлявано от управителя Николай Филипов Филипов

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания на интернет страницата на Портала за обществени консултации Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., представяме настоящото становище/ предложение:

Предложените текстове са необосновани – въпреки че в доклада /мотивите/ е записано, че основните изменения са свързани с изпратените на Европейската комисия за одобрение изменения в текстовете на мярка 11 „Биологично земеделие“ в ПРСР 2014-2020 г. респективно с предложеното прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ с цел осигуряване на финансов ресурс за прием на нови заявления по мярката и предоставяне на възможност за удължаване на приключили 5-годишни ангажименти през 2019 г., че с измененията се целяло да се даде възможност на кандидати, които са приключили ангажиментите си по мярката и техните стопанства вече са с биологичен статус да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент, както и на нови кандидати, които не са участвали до момента по мярката, но са с биологичен статус, да поемат нов ангажимент – всъщност това не е така, а точно обратното – проектът на измененията в наредбата е рестриктивен и ограничаващ правото на участие на фермерите на фона на българската реалност.

 

17 февруари 2020 г. 15:22:14 ч.
zlaten_klas

Становище от Златен Клас 2004 ЕООД част2

Конкретно по отделните текстове:

 • С параграф 2 се предвижда изменение в чл. 6, ал.3, с което неоправдано се ограничава правото на кандидатите да удължават ангажимента си ежегодно – само до кампания 2022 г.
 • С параграф 5 се предвижда нов чл.11 а, в който алинея първа предвижда нови, силно ограничаващи условия, за кандидатите с поет ангажимент – следва да отпадне. Същото е и при ал.2, т.2, т.к. в България биологични животни почти няма. Постоянно затревените площи са по направление „Контрол на почвената ерозия“ и нямат нищо общо с отглеждането на животни.
 • С параграф 9 се предвижда създаване на нови алинеи в чл. 21, от които алинеи 7, 8 и 9, са силно дискриминиращи, както се каза по-горе, в България почти няма биологични животни.
 • С параграф 14 се предвижда създаването на ал.4 в чл. 41, чието съдържание е толкова витиевато и условно, че на практика ще е невъзможно за изпълнение;
 • Предвидените с параграф 19 и с параграф 20 изменения в преходните и заключителните разпоредби на Наредбата, са неясни, конфронтиращи с други нейни разпоредби и силно ограничават правото на земеделските стопани на помощ за развиване на биологично земеделие. Необяснимо е защо няма да се подпомагат площи/животни и пчелни семейства, които са в период на преход и защо се изключват площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента.

В заключение, с предлаганите изменения по абсолютно непрозрачен начин се ограничават възможностите на земеделските стопани  да развиват биологично земеделие.

 

 

С уважение: ......................

 

17 февруари 2020 г. 15:37:44 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

СТАНОВИЩЕ

 

На СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) – ЮЛНЦ в обществена полза, вписано в РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 204968338, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „ПЕТКО ТОДОРОВ” № 3 А,  за кореспонденция и връчване на книжа: гр. Велико Търново, пк 5000, ул. „Мармарлийсйка” № 8, електронна поща: sdr_biopro@abv.bg

 

ОТНОСНО:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ, Г-ДА ЗАМ.МИНИСТРИ,

Г-ЖИ И ГОСПОДА ЕКСПЕРТИ при МЗХГ при  Отговорната структура - Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ,

В законоустановения и обявен на сайта за обществени консултации срок, депозираме настоящото Становище.

На 19.04.2018 г., след подобно обсъждане в сайта за обществени консултации, МЗХГ веднъж вече ни постави пред липса на друг избор, освен да сезираме ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, което и сторихме от името на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ. Върховните съдии също намериха част от оплакванията ни за основателни, защото след две инстанции и много разменени книжа, по които представихме няколко тома доказателства с проблемни преписки, бяха отменени:

Разпоредбите на НАРЕДБА № 4 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 11 „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.В сила от 27.02.2015 г Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2017 г. изм и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г., както следва:

  – Чл. 11 ал. 4 „Плащания по ал.1 се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл. 36, ал.1, чл. 37 , ал.1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008.)

 – Чл. 41, ал. 2 – по отношение въвеждането „под условие“, „в който случай земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансова помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишно ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ-РА, до ограниченията на чл. 9”,

- Чл. 46 ал. 5 „Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, писмено информира кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ” /няма указан срок/;

както и срещу текстове от Допълнителни разпоредби:

 • Параграф 25, – частта от новосъздадения чл. 19а, ал. 2 „Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва никакви права, произтичащи от подаденото заявление за плащане” (във вр. с искането ни за отмяна на чл. 41, ал.2 посочени в началото) ,
 • Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6”

17 февруари 2020 г. 15:38:19 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

След година и осем месеца окончателно горните текстове са отменени, считано от датата на обнародването на Решенията на ВАС /от двете инстанции/ в Държавен вестник бр. 97/10.12.2019 г. – стр.87 до 94

Държавен вестник бр.97 от 10.12.2019 г. стр.87-94

Решение №8834 от 11.06.2019

Решение №13963 от 18.10.2019

 

Решение №13400 от 09.10.2019 по Дело №8469/2019

Горепосочените съдебни решения вече бяха факт, когато бяхме поканени за обсъждане (в един ден, за удобство) проектите на Наредба № 4 и Наредба № 5.  Колегите, участващи в работната група твърдят, че изобщо не е имало коментар по горното, а обсъждането е гравитирало върху нови неща, като никой не е подлагал на съмнение, че националната юрисдикция (МЗХГ) няма да се съобрази с Върховните съдии, със Закона.

При гоната фактическа обстановка, предпочитаме да приемем, че между експертното и юридическото звено при МЗХГ е настъпило някакво недоразумение или ненавременна колаборация, защото обратното би означавало да ни се демонстрира пълно незачитане не само на организациите, които активно сме взели участие в борбата си срещу лоши законодателни практики, незачитане на успешно проведените в тази връзка съдебни производства, с горчивото усещане, че в Република България, Министерство на земеделието, храните и горите е над Върховния административен съд, над Закона.  Никой от нас няма интерес да е второто, нито пък идеята е непременно организацията ни да съди министерството, нашето желание е било само и единствено да участваме в процеса и да бъдем партньори. В тази връзка обаче, се чувстваме употребени и в този смисъл, защото с участието ни , както и с това на други организации, се имитира обществено обсъждане, за да се прокарат отново вече отменените текстове и то буквално. Вместо да ангажира административно-експертния си ресурс и да разшири критериите си по допустимост на кандидатите, АО предпочете отново да се зарови в спорните текстове като буквално преповтори отменената алинея 4 на чл. 11, създавайки я като „нова” ал. 5

„(5) Подпомаганите лица получават плащания по ал. 1 за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно  чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.)“., като - 2. Досегашните ал. 5 и ал. 6. стават ал.6 и ал.7

17 февруари 2020 г. 15:41:52 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

За изчерпателност, а и вече този момент е обследван от съдилищата в страната и върховните съдии нормите на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008  по-горе са инструктивни,  насочващи,  периодите не са абсолютни числа, а това, че АО се позовава на тях не значи, че ги прилага пряко, дори напротив – не го прави, защото:

ГЛАВА 5

Разпоредби за прехода

Член 36

Растения и растителни продукти

1.   За да се считат растенията и растителните продукти за биологични, разпоредбите за производството, посочени в членове 9, 10, 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и глава 1 от настоящия регламент и, по целесъобразност, изключенията от разпоредбите за производство в глава 6 от настоящия регламент трябва да се прилагат върху земеделските площи в преходен период най-малко две години преди сеитба или, при ливади или площи с многогодишни фуражни култури — поне две години преди употребата им като фураж, произведен по метода на биологичното земеделие, или при многогодишни култури, различни от фуражните, най-малко три години преди първата реколта от биологични продукти.

2.   Компетентният орган може да реши да признае със задна дата за част от преходния период всеки предишен период, през който:

а) земеделските земи са били обект на мерки, определени в програма, изпълнявана съобразно с Регламент (ЕО) № 1257/99, Регламент (ЕО) № 1698/2005 или в някоя друга официална програма, при условие че съответните мерки гарантират, че неразрешени за биологично производство продукти не са били използвани в тези парцели, или

б) парцелите са естествени или земеделски площи, които не са били третирани с неразрешени за биологично производство продукти. Периодът, посочен в буква б) от първата алинея, може да се отчита със задна дата само ако на компетентния орган е предоставено задоволително доказателство, което да му позволи да се убеди, че условията са били спазени за период от минимум три години.

3.   Компетентният орган може да реши в определени случаи, когато земята е била замърсена с неразрешени за биологично производство продукти, да удължи преходния период след периода, посочен в параграф 1.

4.   При парцели, които вече са преминали преходния период или са в процес на преход към биологично земеделие и които се третират с неразрешен за биологично производство продукт, държавата-членка може да намали продължителността на периода на преход, посочен в параграф 1, в следните два случая:

а) парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от задължителна мярка за контрол над болести и вредители, наложена от компетентния орган на държавата-членка;

б) парцели, третирани с неразрешен за биологично производство продукт като част от научни изследвания, одобрени от компетентния орган на държавата-членка. В случаите, предвидени в букви а) и б) от първата алинея, продължителността на периода на преход се определя с отчитане на следните фактори:

а) процесът на разграждане на съответния продукт за растителна защита трябва да гарантира в края на периода на преобразуване незначително ниво на остатъчни вещества в почвата и ако се касае за многогодишна култура, в растението,

б) реколтата, получена след третирането, не може да бъде продавана с позоваване на метода за биологично производство. Съответната държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за своето решение да поиска принудително третиране.

17 февруари 2020 г. 15:42:16 ч.
Galina83

Становище от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева - част 1

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

С Т А Н О В И Щ Е/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

От: ЗП ГАЛИНА ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА, със седалище и адрес на управление: с Момино село ул 18 номер 1, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания на интернет страницата на Портала за обществени консултации Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., представям настоящото становище/ предложение:

Член § 19. гласи: Площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента, не могат да бъдат включени в нов ангажимент по мярката, както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6, ал. 3.

В мотивите към доклада е записано, че основните изменения са свързани с изпратените от Европейската комисия изменения, но в наредбата без обяснения и мотивирани аргументи се ограничава изцяло правото на участие по мярка 11 на фермерите, които до момента са изпълнявали многогодишен ангажимент да продължат участието си по мярка 11 дори в случаите когато са били коректни към изпълнението на поетият ангажимент.

17 февруари 2020 г. 15:42:17 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Член 37

Конкретни разпоредби за преход на земеделска земя във връзка с биологично животновъдство

1.   Разпоредбите за преход, посочени в член 36 от настоящия регламент се прилагат към целия район на производствената единица, върху която се произвежда фураж за животните.

2.   Независимо от разпоредбите в параграф 1 периодът на преход може да бъде намален до една година за пасищата и местата на открито, използвани от нетревопасните видове. Той може да се намали до шест месеца, когато съответната земя не е била третирана през последната година с неразрешени за биологично производство продукти.

Член 38

Животни и животински продукти

1.   Когато в стопанство са въведени отглеждани по небиологичен начин животни в съответствие с член 14, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и член 9 и/или член 42 от настоящия регламент и ако продуктите от животните се продават като биологични продукти, разпоредбите за производство, посочени в членове 9, 10, 11 и 14 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и в глава 2 от дял II и, по целесъобразност, в член 42 от настоящия регламент са били прилагани поне:

а) 12 месеца при еднокопитни и едър рогат добитък, включително bubalus и от видовете на бизоните, и във всеки случай поне три четвърти от жизнения им цикъл;

б) шест месеца за случаите на дребните преживни животни, свине и животни за мляко;

в) 10 седмици за птици за производство на месо, въведени в стопанството, преди да навършат три дни;

г) шест седмици за случаите на птици, използвани за производство на яйца.

2.   Когато в дадено стопанство в началото на преходния период има животни, отглеждани по небиологичен начин, в съответствие с член 14, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 834/2007, техните продукти може да се приемат за биологични, ако има едновременен преход към биологично производство на цялата производствена единица, включително животните, пасищата и/или каквито и да било площи, използвани за хранене на животните. Общият период на комбиниран преход за наличните животни и тяхното потомство, пасищата и/или каквито и да било площи, използвани за хранене на животните, може да се намали до 24 месеца, ако животните са хранени главно с продукти от производствената единица.

3.   Пчелните продукти могат да бъдат продавани с означения за биологичния начин на производство само когато разпоредбите, посочени в настоящия регламент, са спазвани в течение най-малко на една година.

4.   Периодът на преход за пчелини не се прилага в случай на прилагане на член 9, параграф 5 от настоящия регламент.

5.   По време на периода на преход восъкът се заменя с восък, произхождащ от биологично пчеларство.

17 февруари 2020 г. 15:42:46 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Не само това,

На мястото на отменената норма по чл. 19 а , ал.2,  се преповтаря в т.нар.”нова” ал.3 :

§ 8. В чл. 19а, се създава нова ал. 3:

1. (3) Кандидат, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 1 не може да ползва никакви права от заявлението за плащане по съответното направление.”, за симентрия 2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават ал.4, 5 и 6. Какво значение има, че ВАС е отменил нормите, след като АО ги преповтаря, без дори да си направи труда да ги редактира. Това ли очаквате от нас да обсъдим обществено?! Намираме, че е откровена подигравка в лицето на всеки един земеделски стопанин, на всички онези, които си дирят плащанията за кампания 2016, а съдилищата са пълни с висящи дела по този въпрос – именно на това спорно правно основание чл. 11, ал. 4 /това ли ни се предлага за обществено обсъждане?! Вместо да приключим завинаги с тази норма, да се пренася отново и отново.

Пространни аргументи сме изложили в становища пред МЗХГ, след това пред ВАС, защо считаме горните текстове за противоречиви не само на разума на закона, но най-вече на именно точно тази европейска правна рамка, на която сте се позовали, уважаеми господа нормосъставители.  Не е достатъчно само да се посочи, че редакцията е в изпълнение и приложение на изброените регламенти, а в същото време да се интерпретира друга дейсйтвителност. По същия начин е вменено в норма нещо, което в правния мир е недействително – на който и език на правото, административно, гражданско, търговско, наказателно – какъвто и да е предварителен отказ от права е недействителен. А нормата по чл. 19а, ал.2 – отменената от ВАС и новата, която ни „гласят” идентична по чл.19а, ал.3 ни вменява предварителен отказ от право да бъдем финансирани чрез „доброзорния” отказ. Само за изчерпателност и тази норма (чл.41, ал.2) за предварителен отказ от финансиране бе отменена. Много примери имаме, както и дела със свидетелски показания пред съд, а и писмени доказателства - заявителните документации на кандидатите, доказващи как още със заявяването ни се вменява да подписваме декларации за предварителен отказ от финансиране ако финансовия ресурс е недостатъчен. Отказ от оторизация в бъдеще на това основание също би бил недействителен, но защо трябва отново да се стига до съд?!

Налага се отново да търсим мотивите за тази преценка на АО, след като се позовава на текстове от РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г.за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола, но такива не намираме, освен липсата на воля у АО да стори необходимото, щото да се приключи със спорните текстове и да се доразвие каталогът по допустимост за кандидатие по конкретната мярка.

17 февруари 2020 г. 15:43:09 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Разтревожени членове на сдружението и симпатизанти от цялата страна ни се обаждат с искания да алармираме, вземайки от името на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) становище и по друг въпрос:  оказва се, че при проведените срещи из страната на заместник-министрите и други експерти от МЗХГ възникват повече въпроси, отколкото разяснения.  Например на информационна среща  в страната с представители от МЗХГ и местни браншови организации, на който са се разяснявали насоките на новата ОСП и предстоящи мерки, които ще отварят прием през тази година – нормално и съвсем естествено, бидейки на дневен ред,  се е заговорило за приема по Мярка 11, а в презентацията абсолютно категорично се е споманало, че ще се допускат за кандидатстване само производители, които са сертифицирани като биологични до 31.12.2019 г. По този повод именно получихме много възмутени обаждания, защото на въпроси защо с такава увереност го включват в презентацията си, след като проекта за изменение на Наредба 4 още е на обществено обсъждане, зам. мин. Вергиния Кръстева е казала, че приема коментара на запиталия я наш представител за предложение, но е добре да се направи по съответния ред на сайта за обществено обсъждане. Което и правим, особено след като и от други градове в страната, при такива информационни срещи от миналата седмица с представители на МЗХГ стана ясно, че на проекта се гледа като на нещо окончателно, а т.нар. обществено обсъждане е само формално.

17 февруари 2020 г. 15:43:22 ч.
Galina83

Становище от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева - част 2

На практика, кандидатстване е възможно само с площи, които от една страна са биологични, но от друга, не са били подпомагани по мярка 11 до момента, което е прадоксално условие. Чл 9 (6) гласи “Кандидатите по направление биологично растениевъдство могат да добавят сертифицирани площи, които са преминали периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поемат нов пет годишен ангажимент.”

Член 11 точка 2. гласи, че „Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба    № 5 от 2009 г.“

Постоянно затревените площи са създадени с цел контрол на почвената ерозия и произведеното от тях сено се продава и складира при одобрен и утвърден петгодишен план за управление. От направеното ограничение следва, че право да отглеждат биологично сено имат само животновъди, но не и земеделски производители, които да търгуват с произведеното на полетата си сено. Условието е дискриминативно и ограничава правата на земеделските производители да извършват търговска дейност с произведената от тях биологична продукция като ги задължава да имат и биологично сертифицирани животни. Още повече, измененията се поставят през месец януари 2020, или повече от четири месеца след започването на стопанската година, когато земеделските поизводители са в обективна невъзможност да изпълнят изискванията на наредбата, крайният срок за които е 31 12 2019. Това е записано в (7) “Кандидатите с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент по мярката, могат да участват със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.  

 

17 февруари 2020 г. 15:43:23 ч.
Galina83

Становище от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева - част 2

На практика, кандидатстване е възможно само с площи, които от една страна са биологични, но от друга, не са били подпомагани по мярка 11 до момента, което е прадоксално условие. Чл 9 (6) гласи “Кандидатите по направление биологично растениевъдство могат да добавят сертифицирани площи, които са преминали периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поемат нов пет годишен ангажимент.”

Член 11 точка 2. гласи, че „Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба    № 5 от 2009 г.“

Постоянно затревените площи са създадени с цел контрол на почвената ерозия и произведеното от тях сено се продава и складира при одобрен и утвърден петгодишен план за управление. От направеното ограничение следва, че право да отглеждат биологично сено имат само животновъди, но не и земеделски производители, които да търгуват с произведеното на полетата си сено. Условието е дискриминативно и ограничава правата на земеделските производители да извършват търговска дейност с произведената от тях биологична продукция като ги задължава да имат и биологично сертифицирани животни. Още повече, измененията се поставят през месец януари 2020, или повече от четири месеца след започването на стопанската година, когато земеделските поизводители са в обективна невъзможност да изпълнят изискванията на наредбата, крайният срок за които е 31 12 2019. Това е записано в (7) “Кандидатите с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент по мярката, могат да участват със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.  

 

17 февруари 2020 г. 15:43:34 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Не сме съгласни с така планираната промяна на:

чл. 21 се създава нова ал.7 -(7) Кандидатите с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент по мярката, могат да участват със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.

Предлагаме редакция на проекто нормата така:

Датата, към която кандидатите, преминали преходния период и са сертифицирани като биологични да е до края на приема, а ако правната презицност изисква конкретна дата, то нека това е до или не по-рано от 30.06.2020 г.

Мотиви: Приемът не стартира в началото на годината, има възможност да кандидатстват сертифицирани производители към датата на  началото и по време на целият прием, в този смисъл е логично, житейски и професионално обосновано, фактическият състав по допустимост да се изчерпва с условието, кандидатите да са сертифицирани като биологични към датата на подаване на заявлението за кандидатстване по мярката.  При предишните приеми условието да се представи сертификат за билогично производство беше в края на годината, в заявлението се посочваше към датата на кандидастване статуса – Биологичен производител, т.е. кандидатът се задължава до края на текущата година да представи сертификат за биологиччно производство. Наясно сме, че старият начин е необходмо да се актуализира, но смятаме, че за прием 2020 е справедливо да не се размиват модалитетите и че е достатъчно да бъде изпълнено по допустимост условието бенефициентът да е биологично сертифициран към датата на кандидатстване или до 30.06.2020 г. Допълнителни модалитети с дати, преди края на приема, залага капани за бъдещи спорове по отношение справедливостта на разпределяне финансовия ресурс, накърняващо равния достъп на кандидатите, защото критериите за подбор по допустимост не следва да са ограничени с време, а по отношение качество, чистота на продукция и др. специфични стандарти по качество, по които компетентни за оценка са контролиращите лица, обективиращи преценката си със съответното писмено доказателство - сертификат. В този смисъл преценката на АО следва да бъде по-тясно свързана със стандартите, които контролиращите лица изпълняват и спазват, тъй като те са в пряко изпълнение на същата тази разнообразна европейска правна рамка, която е изписана в обсъждания проект за промени в многократно прекроявания вече нормативен акт – какъвто е Наредба 4.

17 февруари 2020 г. 15:44:01 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Друг неясен момент в проекто наредбата се съдържа в  Преходни и заключителни разпоредби в §19. Площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявалиангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента, не могат да бъдат включени в нов ангажимент по мярката, както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6, ал. 3. а в същото време по-горе е изписано "§ 2. В чл. 6,ал. 3 се изменя така:

„(3) След приключване на петгодишния период на ангажимента по съответното направление, същият може да бъде удължаван ежегодно, но не по-късно от кампания 2022 г.”

При това положение за който и да е четящ, но задължено лице по тази наредба, респ. и заинтересовано лице, за което изтича петгодишният период на ангажимент, възниква основателен въпрос може ли или не може да кандидатства в прием 2020 ? Или може би и тези неясноти ще бъдат „разяснявани” на информационни срещи из страната с представители на министерството?! Не ни разбирайте погрешно, ние сме всеки път ЗА всякакво такова съвместно начинание, в което поне да си въобразяват организации като нашата, че са обществено значими в бранша, та гласът им да се чува. Но това не променя факта, че дори и на работната среща на обсъждането на този проект, не се е коментирал този текст, не е имало дискусия, нито са представени анализи.

И къде е по-голямата достъпност, по-голямата възможност на кандидати, вече приключили ангажименти по мярката , преминали в биологичен статус, да продължат, застъпани като цели на изменението  в Наредба 4, в доклада на зам.мин.д-р Лозана Василева?! Всъщност има достъпност – но за определени, а ако не са определени, то за ограничен кръг от лица. Претендираме, че за пореден път МЗХГ ни демонстрира чрез „нормотворчеството” си,  избирателност по отношение едни, спрямо други земеделски стопани и критериите за допустимост до финансовия ресурс не са обективни, а по-скоро говорят за напасване да е удобно на едни, а да са недопустими други по причини, независещи от начина на работа, а от чисто бюрократично естество на хора, непознаващи материята „на терен”. Не на последно място залага  се капан и в частно-правните ни отношения с контролираните лица в опит да се прехвърли отговорността за негативната преценка на АО по допустимост на кандидата, но в случая  не срокът „до кога” или „не повече от”, а качеството  и изпълнението на определени стандарти , в изпълнение фактическия състав на преходния период съгл. европейската правна рамка, за да се обективира изпълнението им(на всички тези стандарти в кумулация) в писменото доказателство – сертификат за биологично производство. Като единствения момент, в който Регламентът поставя срок, това е „не по-малко от” минималния период.

17 февруари 2020 г. 15:44:38 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Приемаме само като добро пожелание и все още чисто концептуално, но не и да нарушава правата ни, когато от нас не зависи, текстът по:

(8) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 7 са допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1  от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката.

Не приемаме обаче в наша тежест да е допустимостта при неработещ регистъра по чл.16а, ал.1, т.1 от ЗПООПЗПЕС.

Предлагаме в тази част нормата да бъде редактирана или допълнена с условието, че когато поради технически проблем или забавяне сработването на регистъра не са въведени/потвърдени данните на кандидата по мярката, т.е. независещи от работещите с регистъра технически проблеми, да няма санкция по допустимост за кандидата на това основание.  Примерен текст на допълнение нормата в този смисъл би бил удачен:

(8) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 7 са допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1  от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката. Ако поради технически проблем, свързан с работата на регистъра, както и всяка друга причина, независеща от работещите с регистъра оператори – въвещащи и потвърждаващи данни, кандидатите, изпълнили всички критерии по допустимост, няма да бъдат санкционирани с недопускане на това основание.

По този въпрос вече сме разпратили чрез сайта си някои от проблемите, които срещнахме с потвърждаване личните си профили:

Проблеми при работа с Био-регистъра, Указания в помощ при работа с Био-регистъра при потвърждаване личните профили на производителите

 

17 февруари 2020 г. 15:45:10 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

В частта: § 5. Създава се чл. 11а: „Чл. 11а. (1) За кандидати, които удължават  ангажимента си през кампания 2020 г. са в сила следните условия:

1. За култури от групата на полските култури, включително фуражни и ароматни и медицински растения:

а) за площи до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар;

б) за площите над 50 ха  подпомагането е в размер на 5% от годишното плащане на хектар

2. Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба    № 5 от 2009 г.

(2) За кандидати, които поемат нов ангажимент през кампания 2020 г. са в сила следните условия:

1. За култури от групата на полските култури, включително фуражни и ароматни и медицински растения:

а) за площи до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от финансовото подпомагане от годишното плащане на хектар;

б) за площите над 50 ха. подпомагането е в размер на 5 % от годишното плащане на хектар от финансовото подпомагане.

2. Допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение 1ЖЕ/2ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.

Не става ясно как се е достигнало до това „до 50 ха” след като не са налични изчисления и анализи, за да се достигне до тази цифра.  В такъв случай не е ли по-разумно, а и за да няма упреци, че малките стопанства са поставени в неблагоприятна позиция това „до 50 ха” да се замени с „до 20 ха” . Предложение по този въпрос съвсем абстрактно, след като за така предложеното решение няма обосновка - в чл. 11 а:

 • ал. 1, т. 1, а) и б) вместо „до 50ха, да бъде „до 20ха”;
 • ал. 2, т. 1, а) и б) вместо „до 50ха, „до 20ха”

17 февруари 2020 г. 15:45:30 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Друг анонс на бъдещи спорове съзираме, а и за който ни алармират наши представители е редакцията на:

§ 7. В чл. 15, ал. 4 се създава т. 3:

„3. При прекратяване на ангажимента след изтичане на минималните периоди на преход не са предоставили в Държавен фонд "Земеделие" сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство, тогава възстановяват 100% от изплатената финансова помощ“.

Считаме, че е необходимо да има прецизиране изобщо на уредбата по чл.15 ал.3 т. 3; чл.15 ал.4 т.1 и чл.33 ал.1.  , защото съвсем масов е следния казус:

Земеделски производител, който отглежда  различни видове биологични насаждения – например биологични череши, кайсии и винени лозя. Подал в срок сертификат по изискване по наредба 4 от 2015 г., като за винени лозя е подава нулев добив поради компрометирана реколта, на за череши и кайсии подава добиви. Нулевият добив при винените е поради климатични проблеми и последвалите ги болести по продукцията. Няма издаден портокол за пропаднали площи, тъй като продукцията е налична, но е компрометирана и не може да бъде реализирана. В този случай ДФЗ-РА , позовавайки се на чл. 33 т.1 от Наредба № 4 приема, че сертификатът е непълен и прилага чл.15 ал.3 т.3, констатирайки, че не са спазени изискванията с правните последици, които влече след себе си такава констатация, а именно на осн. чл.15 ал.4 т.1 - откриване производство по финансова корекция за 100% въстановяване на получените средства за цялото стопанство и прекратяване на поетия ангажимент по мярка 11. Но се прилага спрямо цялото стопанство, без оглед това, че само част от отглежданите насаждения и продукцията от тях са компрометирани по независещи от оператора причини. По този начин се създават на практика условия за 100% унищожаване на цяло биологично стопанство,  тъй  като санкцията от 100%  ще бъде непосилна както финансово, така и за самата работа в бъдеще. Представителите ни са наясно, че контролът е необходим и санкциите,  които го съпътстват, но че това е твърде репресивна и крайна мярка на 100% да се възстанови при такива случаи финансова помощ, когато стопанството като цяло функционира и реализира добиви. В този смисъл предвидената точка 3 на чл. 15, ал. 4, предлагаме да съдържа  хипотези  или нива на санкции, като 100% възстановяване финансовата помощ да е най-тежката възможна при кумулативни нарушения, но не и при хипотези, свързани с обективна невъзможност, форсмажорни обстоятелства и пр. независещи от оператора причини, поради които част от добивите са се компрометирали до степен, че да декларира нулеви такива. Създават се предпоставки за укриване на действителната фактическа обстановка при такива случаи, под страх от прекомерната репресия която се следва върху цялото, въпреки, че става дума за част. Предлагаме санкция при такива случаи да е предвидена, но или за определени  парцели  или  върху  цялото  стопанство по чл.15 ал.4 т.2 буква(г)

17 февруари 2020 г. 15:45:36 ч.
Galina83

Становище от ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева - част 3

(9) Кандидати с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент, не могат да заявяват постоянно затревени площи по мярката, в случай че в заявлението за подпомагане няма сертифицирани животни, преминали периода на преход към биологично производство.“

Отделно, с параграф 2 се предвижда изменение в чл. 6, ал.3, с което се ограничава правото на кандидатите да удължават ангажимента си ежегодно – само до кампания 2022 г. В същото време в чл 14 (4) се казва че в случай на прием на заявление под условие, земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА, до ограниченията по   чл. 9.“

Предвидените с параграф 19 и с параграф 20 изменения в преходните и заключителните разпоредби на Наредбата, са неясни и ограничават правото на земеделските стопани на помощ за развиване на биологично земеделие. Необяснимо е защо няма да се подпомагат площи/животни и пчелни семейства, които са в период на преход и защо се изключват площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента.

В заключение, с предлаганите изменения се ограничават възможностите на земеделските стопани да развиват биологично земеделие което не е в съответствие нито с публично заявените цели на МЗХГ нито с европейските политики по отношение на биологичното производство.

 

С уважение: Галина Пейчева-Митева

 

17 февруари 2020 г. 15:45:56 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

§ 9. В чл. 21 се създават ал. 5, 6, 7, 8 и 9:

„(5) Кандидатите с ангажименти по чл. 6 ал. 3, могат да разширяват ангажиментите си като добавят сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, които са преминали периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката.

(6) Кандидатите по направление биологично растениевъдство могат да добавят сертифицирани площи, които са преминали периода на преход към биологично производство и не са участвали в поет ангажимент по мярката, без да поемат нов пет годишен ангажимент.

(7) Кандидатите с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент по мярката, могат да участват със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.

(8) Сертифицираните площи/животни/пчелини с пчелни семейства по ал. 7 са допустими за участие, ако към 31.12.2019 г. са вписани в регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1  от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по мярката.

 (9) Кандидати с ангажименти по чл. 6, ал. 3 и такива, които поемат нов ангажимент, не могат да заявяват постоянно затревени площи по мярката, в случай че в заявлението за подпомагане няма сертифицирани животни, преминали периода на преход към биологично производство.“

Становището и искането ни за редакция по тази норма е:   Настояваме по ал. 7 и ал. 8 сроковете които са посочени (31.12.2019 г.) да бъдат променени на към датата на кандидатстване. Мотивите ни за това са, че предложеното решение е изключително  дискриминационно  и действащо със задна дата – много колеги са изпълнявали съвестно няколко години наред стриктно биологичните  си  ангажименти  в частта им на преход от конвенционално производство към биологично производство, на много от тях им предстоят проверки и получаване на биологична сертификация в периода между 01 януари 2020 год. и крайният срок на приключване на кандидатстването по Мярка 11, за кампания 2020. Отделно от това, при различните сектори периодът на преход е различен, което допълнително отежнява положението в сектора и е изключително некоректно да се задава изобщо в Наредбата срок със задна дата(при евентуално обнародване към края на месец февруари 2020 г, да се слага срок преди началото на 2020год.). При тези ни притеснения и възражения, настояваме във въпросните алинеи 7 и 8 по чл.21, вместо 31.12.2019 г. да бъде бъде вписано към датата на кандидатстване по Мярка 11.

17 февруари 2020 г. 15:46:17 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Допълнителен аргумент по посока горните ни мотиви са съображенията ни и по ал. 8 (Регистъра по чл. 16а, ал.1, т.1  от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз) –т.нар. Био - Регистър в който, площи/животни/пчелини с пчелни семейства тепърва се вписват и потвърждават, към средата на месец февруари 2020 г. , то така зададената крайна дата до 31.12.2019 г.(ако се приеме) прави абсолютно всички оператори, кандидатстващи по Мярка 11 недопустими.  Не само това, анонсираме  следващия проблем, който би повлякла нормата, ако се приеме при този краен срок – всички тези оператори които са към момента в преход и при така предложеният от страна на МЗХГ текст на ал. 7 и ал. 8 са недопустими за кампания 2020, то те дори и да преминат през 2020г. към биологично производство според правилата на Регламенти 889 и 843, пак ще бъдат недопустими за подпомагане през 2021 и 2022 г., по смисъла на така написаните ал. 7 и ал.8 от чл. 21.

Съвсем основателен и тук е въпроса как се изпълняват заложените цели в доклада на зам.министъра, особено тези, при които се мотивира разширяване достъп до подпомагане на по-широк кръг от лица. При положение, че само с тази промяна съзираме опасност за още по-голямо ограничение на правоимащите, което залага като капан крайния срок – посочената дата 31.12.2019 г. В колегията вече имаме опит от 2017 г. при  подобен казус през кампания 2017,  когато операторите имаха възможност да се заявят с код биологичен, и до 30 септември 2017 г., имаха ангажимент да представят писменно доказателство за преминатият преход към биологично производство в Областните Дирекции на ДФЗ(РРА на ДФЗ) по места.

В  заключение по този пункт, настояваме в ал. 7 и ал. 8 на чл. 21 вместо конкретни дати, за да се избегне всякакво съмнение за дискриминираност и неравнопоставеност на кандидатите, да се запише „към датата на кандидатстване”, а ако все пак правната прецизност изисква конкретика за дата, то ние настояваме, това да бъде към 30 юни 2020 г., или към края на приключване на кампанията по кандидатстване по Мярка 11.

17 февруари 2020 г. 15:46:47 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

§ 14. В чл. 41 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Прием на заявления за подпомагане може да се извършва под условие в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 5 от 2009 г.

(4) В случай на прием на заявление под условие, земеделският стопанин предоставя писмено съгласие, че одобрението за участие в мярката и предоставянето на финансовата помощ ще се извършат при наличие на финансов ресурс за многогодишни ангажименти за всички нови площи, животни и пчелни семейства след отчитане на необходимите средства за поетите ангажименти от ДФЗ – РА, до ограниченията по     чл. 9.“ По този текст вече сме обосновали по-горе оплакванията ни, че всякакъв предварителен отказ от право е недействителен, на всичкото отгоре идентичен такъв текст вече бе отменен от върховните съдии.

§ 15. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

 1.  В ал. 2 и 3 думите „регистъра на Българската агенция по безопасност на храните“ се заменят с „ИИС на БАБХ – ВетИс“
 2.        В ал. 4 думите „за определяне на правилата за прилагане на Регламент 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Интегрираната система за администриране и контрол, мерки за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие“ се заличават.
 3. Създава се нова ал. 6:

„(6) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, уведомява писмено кандидатите за подпомагане за изплатената им финансова помощ“.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

17 февруари 2020 г. 15:47:16 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Предложения по текста на член 46

По чл. 46 предлагаме да се създаде нова алинея или към  предложената  ал. 3, да се добави текст: Кандидатите по направление биологично пчеларство имат ангажимент да поддържат заявеният брой пчелни семейства, в Заявлението за кандидатстване за съответната кампания до 80(90) дни след края на кампанията по кандидатстване.

В ал. 4 на същата норма, предлагаме да се включи текста:

Проверките на място на пчелини и пчелни семейства се извършват само и единственно през активният сезон, не по-късно от 30 септември, на текущата година.

Така предложените редакции считаме, че са съобразени със специфичната биология на пчелната колония, изпадането и в летаргия през есено-зимният период, също така и периодите на есенните профилактични прегледи на пчелните семейства, от обслужващите ги ветеринари, с които пчеларите имат сключени договори за профилактика и обслужване. Още повече, че специално пчеларите влизаме в хипотезата на „три различни години“ – календарната по Мярка 11, от 01 януари до 31 декември, стопанската от 01 октомври до 30 септември на следващата година и пчеларската година(според:

Член 2

Пчеларска година

За целите на програмите за пчеларството „пчеларска година“ означава периодът от 12 последователни месеца от 1 август до 31 юли. От РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1368 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2015 година ), която е от 01 август до 31 юли на следващата година.

 

В заключение горенаведените мотиви са само част от възраженията, които имаме по нормативния акт, който дори и да се разминаваме по мнения с колегите, всички ще се съгласят, че е прекомерно прекрояван, за да послужи за годна правна база. Работата върху отделни текстове на парче води до резултат, който се разминава с поставените цели. Добре звучи уеднаквяването на националната правна рамка и хармонизирането й с европейската такава, добре звучи и пожеланието да бъдат мотивирани кандидати, които са приключили ангажиментите си по мярка 11, преминали към биологичен статус да продължат изпълнение на многогодишния си ангажимент, както и на нови кандидати, неучаствали до момента по мярката, но в биологичен статус, да поемат нов ангажимент. Но липсата на воля на АО да инвестира в усилия да се развият критериите, щото всички гореизброени субекти да имат равна стопанска инициатива е очевидна, след като философията за подбор по допустимост почива на същите принципи, които вече многократно са били поставени под въпрос и отменени. Със съжаление виждаме, че АО е последователен до край в липсата си на воля именно да промени това, което зависи от него – а именно:

 •  в духа на отменения Параграф 28 „За кампания 2018 не се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6” , само че под друга номерация е:
 •  § 21.Разпоредбите на чл. 17, ал. 4, 5 и 6 не се прилагат за кампания 2020 г.

Както и да си пожелаем и да се надяваме, защото друго не ни остава, в името на това да се мотивират, а не обратното, да е предвиден някакъв друг мотивационен и компенсаторен механизъм за тези оператори, които попадат в:

§  19. Площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента, не могат да бъдат включени в нов ангажимент по мярката, както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6, ал. 3.

или пък за тези, попадащи в хипотезата на:

§    20. През 2020 г. няма да се подпомагат площи/животни и пчелни семейства, които са в период на преход.

17 февруари 2020 г. 15:48:41 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Като цяло, препоръчваме експертното звено при МЗХГ да има по-тясна връзка с и чуваемост на контролиращите лица по отношение легитимацията на статуса ни „биологични” или „в преход към биологични” и от тяхната преценка да се разработва каталога с критериите по допустимост и санкциите. До този момент оставаме с впечатление, че експертизата при МЗХГ се осланя на теоретични постановки, което представляват т.нар. „административни” проверки, некореспондиращи с „теренните” реалности и с практиката. По нищо и не става ясно поне налични ли са опити да се реципират добри практики на разпределение на евро-средства за биологично земеделие от други държави членки, каквито безспорно има.

При гореизложеното, обръщаме се към МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ТАНЕВАМОЛИМ ВИ, след като се запознаете с постъпилите становища и акцентите, по-горе, които сме направили, особено по текстове, които Върховните съдии вече са отменили,  ДА НЕ ОДОБРЯВАТЕ в този вид докладвания от д-р Лозана Василева, заместник министър на земеделието, храните и горите, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Бихме искали да Ви уверим, че желанието ни е да участваме в ефективно, а не фиктивно обществено обсъждане, каквото ни се демонстрира,  но в случай, че бъде обнародвана в този й вид Наредба 4, ще бъдем принудени да сезираме не само Върховен Административен съд (отново) , но и Европейската комисия, тъй като вече разполагаме с достатъчно данни, масови казуси и най-сетне, след като веднъж мотивите на Върховните съдии не са довели до някаква поука и корекция в стратегията по съставяне на подзаконов нормативен акт от МЗХГ, то изчерпвайки се всяка национална юрисдикция ще бъдем принудени да търсим правата си навън пред ЕК . Предпочитаме да бъдем партньори в процеса и да сме в помощ, а не противни страни в съдебни процеси, от които очевидно полза няма, освен осъдителния срещу МЗХГ диспозитив, но това не ни е послужило нито за миг за удовлетворение, дори и морално, защото всяка осъдена национална юрисдикция, при липсата на лична отговорност, в крайна сметка осъжда всички нас данъкоплатците. Но МЗХГ не е колективен орган, не е и над закона, все пак има отговорни длъжностни лица по ресори и настоящия прокт за изменение и допълнение на Наредба № 4 е крещящо неизпълнение на съдебно решение, което е инкриминирано деяние по смисъла на Наказателния кодекс на Република България – достатъчно основание за сезиране и/или самосезиране компетентната прокуратура. При условие, че отново мнението ни бъде пренебрегнато и в този й вид Наредбата бъде обнародвана – то днешното ни Становище в сайта за обществени консултации  ще  послужи  за сигнал до съответната компетентна прокуратура и с копие до Европейската комисия.

===================================================================

Настоящото становище се изготви във формат да бъде публикувано в срок на сайта за обществени консултации по

Отделно Становището ни ще бъде качено и като линк на сайта на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ) в доказателство пред членовете ни, че сме заели становище в срок от името на Сдружението.

 

С уважение:                        Екипът на  СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

17 февруари 2020 г. 15:57:30 ч.
Di_Petkova

СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ)

Целият текст на СТАНОВИЩЕ на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ (СБПБ), за да бъде достъпен на членовете ни, които биха желали да го подкрепят:

 

СТАНОВИЩЕ на СБПБ по Наредба за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11″Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г., изм. бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г.; бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ, попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.)

17 февруари 2020 г. 21:28:12 ч.
Lena

Подкрепям становището на СБПБ

Подкрепям изцяло становището на СБПБ

17 февруари 2020 г. 21:30:43 ч.
Lena

Подкрепямизцяло становището на СБПБ

http://www.sbpb.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-4/

17 февруари 2020 г. 22:19:11 ч.
BAB-bgbio

Становище на Българска Асоциация Биопродукти 1 част

          СТАНОВИЩЕ

Във връзка с публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., бихме искали да направим следните предложения:

В § 5. , новосъздаденият чл. 11а

Словосъчетанието „през 2020 г.“, да се замени „след 01.01.2020“, за да не е необходимо да правим последващи изменения и създаване на нови членове след 2021 г., в случай че са налице необходимите средства за обявяване на прием и удължаване на ангажименти следващата година, и в случай ,че направените промени покажат благоприятен ефект за развитието на сектора и справедливото и ефективно разпределение на средствата по м.11.

Ал.1 и ал.2, т. 2

Пред думата „гъстота“ да се постави „минимална“, за да се избегне буквалното тълкуване на този текст.

 

§ 7. Чл. 15, ал. 4, т. 3

За пореден път изказваме становището, че възстановяването на 100 % от получените може да представлява съществено несъответствие между тежестта на нарушението и предвидената санкция. Възможно е поради невключен в сертификационното писмо с биологичен добив дори един парцел/животно/пчелно семейство, води до пълно възстановяване на субсидиите.

Предлагаме следния текст:

При непредставяне на сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство се възстановява 100 % от изплатената финансова помощ; При невключване в сертификата или писменото доказателство за съответствие на произведените растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологично производство на отделен парцел/ парцели /животни/ пчелни семейства, се възстановява % от изплатената финансова помощ, съответстващ на процентът на площта на съответния парцел/парцели/животни/пчелни семейства спрямо площта на целия ангажимент.

 

 

17 февруари 2020 г. 22:19:49 ч.
BAB-bgbio

Становище на Българска Асоциация Биопродукти 2 част

В §9 . Чл.21 ал. 7

Смятаме, че по-удачната дата, към която трябва парцелът/животното/пчелното семейство да са със статус „Биологични“ да бъде последната дата за кандидатстване за съответната година. За по-голяма яснота може да се укаже конкретна дата, например „20 юни на годината на кандидатстване“. В много случаи парцели, животни и пчелни семейства са включвани в септификация от датата на подаване на План-програмата за съответната година, която обикновено е 31.01. При дата 31.12 на предходната година, много биологични към този момент площи, животни и пчелни семейства, няма да бъдат подпомогнати.

Ако не бъде прието това наше предложение, в контекста на изложеното относно § 5 следва  „31.12.2019 г.“, да се замени „към 31.12. на предходната година на годината на кандидатстването“.

В § 9.  Чл.21 ал. 6

Предлагаме да отпадне текста и не са участвали в поет ангажимент по мярката“, както и в § 19.

Предлагаме да отпадне текста „както и да бъдат добавяни към ангажимент по чл. 6, ал. 3.

 

Този текст не е записван в решението на Комитета по наблюдение и в изпратената Нотификация до ЕК. Вече отбелязахме, че не подкрепяме идеята да бъдат наказвани повторно колеги, които по някаква причина са с прекратени ангажименти. Този наш аргумент не беше взет предвид при гласуването в Комитета по наблюдение. С този добавен текст  се налага забрана дори за добавяне на площи, участвали в ангажимент по мярката, към разширените ангажименти на трети лица, които са ги придобили или наели – т.е. наказанието се разпростира не само върху бенефициентите, но и върху площите. Аргументите, че бенефициенти, прекратили ангажимента си са „рискови“, в случая не важи, тъй като става дума за площи, които се прехвърлени на други лица, които дори може да не знаят за участието някога на тези парцели в ангажименти по м.11. Освен това добавянето им за 1 година в разширението на ангажименти изключва риска да бъде натоварена прекомерно финансово бъдещата мярка за подпомагане на биологичното земеделие в следващия програмен период.

 

§ 21.  „За кампания 2020“ да се замени със „За кампания 2020 и последващи кампании

 

§ 15 В чл. 46, ал. 6 предлагаме да се укаже срок, в който ДФЗ-РА да информира земеделс ките производители за изплатената им финансова помощ.

 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ

17.02.2020 г.