Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация.

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация цели привеждането на акта в съответствие с действащите разпоредби на Закона за енергетиката, Административнопроцесуалния кодекс и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, като е отразена промяната на статута на служителите в администрацията на КЕВР и са създадени  нормативни предпоставки за осъществяване на правомощията на КЕВР по Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Прецизирани са и отделни норми от действащата редакция на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, с оглед яснота в тяхното прилагане.

 

 


Дата на откриване: 22.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 22.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари