Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с ПМС № 34 от 14.02.2007 г.

 

Целта на предложените изменения в Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти е насочена към хармонизиране на Наредбата съгласно Регламент 1085/2011 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни. Чрез проекта на Постановление се подобрява ефективността на схемата като се предоставя възможност на професионалните и междупрофесионалните организации два пъти годишно да представят програми, които да се изпълняват на вътрешния пазар и в трети страни. До момента кампаниите се провеждаха отделно – една за програми, насочени на вътрешния пазар и една за програми, насочени към трети страни. Променят се и крайните срокове за подаване на предложения за промоционални програми в Министерството на земеделието и храните – до 15 април и до 30 септември вместо до 31 март и до 30 ноември. Това води и до промяна на сроковете за изпращане на промоционалните програми от Министерството на земеделието и храните до ЕК – до 15 юни и до 30 ноември вместо до 30 юни и до 15 февруари.

С цел да се намали ненужната административна тежест се премахва изискването да бъдат изпратени на ЕК определени документи (копие от договора, сключен с предлагащите организации, и доказателство за депозирана гаранция; копие от договора, сключен с изпълнителната организация; копие от всяка молба за авансово плащане и доказателство за депозирането на съответната гаранция), освен ако ЕК изрично ги изисква.

Променя се и минималният праг за пазарен дял в дефиницията за представителност на сдружение в Допълнителните разпоредби към Наредбата. С оглед разширяване кръга на потенциалните бенефициенти, изискването за 30 % пазарен дял за продуктите, с които кандидатстват сдруженията, се намалява на 20 % пазарен дял.

Предложените промени са в Глава Втора – Подаване на предложения за промоционални програми, Глава трета - Предварителен избор на промоционални програми, Глава Четвърта – Одобряване на организации, прилагащи промоционалните програми, Глава пета - Сключване на договори за изпълнение и финансово подпомагане на промоционалните програми и в Глава шеста- Контрол на изпълнението на одобрените промоционални програми.


Дата на откриване: 9.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари