Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Въвеждат се правила за извършване на корекции, в случаите, когато във VIES декларацията, са посочени грешен идентификационен номер или неточни данни за доставката, които доставчикът може да обоснове. Корекциите се извършват във VIES декларацията за данъчният период в който грешката е установена.

Във връзка с въведената в закона оборима презумпция за доказване на вътреобщностна доставка, са запазени изискваните до сега документи в правилника, тъй като същите са по-гъвкави и не утежняват доказването на изпращането или транспортирането на стоките в сравнение с предвиденото с чл. 45а от Регламента 2018/1912.

Предвидени са правила за доказване облагането на вътреобщностното придобиване в друга държава членка, където стоките пристигат или превозът им завършва, в случаите когато лицето, извършило изпращане или транспортиране на стоки в рамките на неговата икономическа дейност от територията на страната до територията на друга държава членка, не е регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка. Съответно е въведен и ред за корекция.

При въвеждане на стоки за континенталния шелф и изключителната икономическа зона, за лицата е въведено задължение за подаване по електронен път до Националната агенция за приходите, чрез използване на квалифициран електронен подпис, уведомление за въвеждането в 7-дневен срок преди първата извършена доставка за календарната година, което уведомление е валидно до края на годината.

По отношение въведената със закона регистрация на данъчно задължени лица, установени в друга държава членка, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки на територията на страната при условията на режим складиране на стоки до поискване или верижни доставки при дерегистрация по избор е предвидено лицата да представят справка за последните 12 месеца преди текущия месец, че не са извършвали облагаеми вътреобщностни придобивания. Пояснено е също така, че ако тези лица, преди предприемане на действия за дерегистрация по избор във връзка с вътреобщностните придобивания, извършат доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, подлежат на задължителна регистрация по закона преди извършване на първата такава доставка.

Във връзка с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване в правилника са предложени образци на електронни регистри, които се водят от лицата, прилагащи режима. Посочени са кодове, с които се отразяват различените операции, свързани с режима, които следва да бъдат посочени от лицата в отчетните регистри, справка – декларацията, VIES-декларацията, както и са допълнени изискванията към структурните файлове.

Предложен е поясняващ текст, че за начисления данък във връзка с подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи, за който не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок корекциите се извършват пропорционално за остатъка от годините на 20-годишния, съответно 5-годишния срок.

Предложено е данните за извършените операции от лицата, които прехвърлят, съответно получават стоки под режим на складиране на стоки до поискване след 31 декември 2019 г. включително, да отразяват в дневника за продажбите и дневника за покупките извършената операция, като същите ще се декларират в справка-декларацията и VIES-декларацията за данъчен период месец март.

Направени са редакционни и технически промени във връзка с необходимостта от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие с направените изменения.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.2.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари