Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и  дейността на Националния център за информация и документация (НАЦИД) е изготвен след извършен анализ за установяване на оптималната структура и численост на човешките ресурси на НАЦИД, необходими за осигуряване на ефективната и ефикасната му работа,  във връзка с вменените през 2019 г. нови дейности.

Поради допълнително възложените задачи се налага промяна в наименованието на две от дирекциите в НАЦИД, както и увеличаване на числеността на администрацията на центъра с 4 щатни бройки. Увеличението на числеността се извършва чрез компенсирана промяна, направена с постановление на Министерския съвет, за сметка на намаляване на утвърдената щатна численост на Министерството на образованието и науката и на регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването.

Целите на предложените изменения и допълнения са да се актуализират и систематизират всички функции и дейности, възложени на НАЦИД, както и да се осигури административен капацитет за осъществяването им.

Очакваните резултати са свързани с прилагане на еднакъв и ефективен подход към организирането и поддържането на нововъзложените дейности и свързаните с тях административни услуги, регистри и бази данни, отнасящи се до системите на висшето образование и науката.


Дата на откриване: 30.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари