Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите и контрола над тях в Държавна агенция "Технически операции"

С § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), обнародван в Държавен вестник, бр. 37 от 07.05.2019 г. е приета разпоредбата на чл. 19е, ал. 8 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). По силата на същата при изпълнение на служебните си задължения държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС, пряко осъществяващи дейности по прилагане на специални разузнавателни средства имат право да носят оръжие при условия и по ред, определен с инструкция на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОБВВПИ Държавна агенция „Технически операции“ е изключена от приложното поле на закона. В чл. 2, ал. 2 от ЗОБВВПИ законодателят е разписал, че условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и контролът над тях в структурите, изключени от обхвата на закона, се уреждат с актове на Министерския съвет.

Издаването на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите (ОБ) и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“ ще създаде правен режим за осъществяване на дейностите, свързани с ОБ в агенцията. 


Дата на откриване: 30.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари