Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се цели намаляване на административната тежест за микро, малките и средните предприятия във връзка с окомплектоване на заявлението за обявяване на годишен финансов отчет и доклад за дейността. Предвижда се  вместо досега подаваните допълнителни документи, доказващи свикването и провеждането на общото събрание и приетите от него решения, микро, малките и средните предприятия да представят декларация по образец.

Очакваните резултати от прилагането на новата уредба са облекчаване на бизнеса по отношение на разходи на средства и време и едновременно с това подобряване и ускоряване на работата на администрацията на Агенцията по вписванията.

 


Дата на откриване: 4.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 февруари 2020 г. 18:16:56 ч.
poptolev-tn

Относно промяната в обрацец Г2

1. Направена е промяна в образец Г2, която засяга описа на приложените документи. Допълнен е нов ред 2 „Декларация по образец относно приемането на годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността“. Така написано излиза, че тази декларация се отнася за всички предприятия, а това не е така. В тази връзка предлагам следния текст:Декларация по образец относно приемането на годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността за предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1-3 на Закона за счетоводството.

2. Член 29 на Закона за счетоводството предоставя правото на микро- и малките предприятия да изготят и публикуват само съкратени баланси и отчети за приходите и разходите (вижте чл. 29, ал. 4 и ал. 6, съответно чл. 38, ал. 4). Член 42 на Закона за счетоводството предоставя правото на микро- и малките предприятия, които не подлежат на одит да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс.Пред вид на това, че длъжностните лица в търговския регистър нямат възможност да следят тези изисквания предлагам текста в декларацията на Приложение № 3 да придобие следния вид (под формата на чек лист):[  ] - Предоставеният годишен финансов отчет 
за ....... г. отговаря по форма, структура и съдържание  на изискванията на чл. 29 на Закона за счетоводството.  

[  ] - На основание чл. 42, ал. 1 на Закона за счетоводството не изготвяме и не предоставяме годишен доклад за дейността за ....... г.  

[  ] - Предоставения годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността са  приети от съответния компетентен орган по чл. 38, ал. 1 на Закона за счетоводството.

[   ] - При определяне на категорията на предриятието са спазени изискванията на чл. 20 на Закона за счетоводството.

В случай, че компетентните есперти преценят за необходимо предложените от мен текстове под формата на чек лист, могат да бъдат в преоформени в обикновен тест.

Тошко Поптолев

10 февруари 2020 г. 13:15:42 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26516/

11 февруари 2020 г. 10:37:46 ч.
ttrifonoff

Промяна в правилната посока

Приветстваме промяната относно отпадане на задължението за подаване на документите доказващи приемане от компетентния орган на ГФО на ЮЛ при обявяването му в Агенция по вписванията.

Промяната води до облекчение за дружествата, особено акционерните, които няма да прилагат документи относно свикване и провеждане на общото събрание в този случай.

Това е крачка напред в намаляване на адм. тежест за бизнеса.

Очакваме реализиране и на проекта за "единна входна точка" при подаване на финансовите отчети.

"Фазан" АД, гр. Русе.