Обществени консултации

Проект на Наредба за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон

Проектът на нова Наредба за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон е във връзка с множеството изменения по отношение на сега съществуващия режим, като последица от синхронизацията на Валутния закон с европейското законодателство.

С предложението за нов подзаконов нормативен акт се доразвиват промените приети във Валутния закон по отношение на създаването на два отделни режима на деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях. Създадени са два ясно разграничени режима на деклариране съобразно изискванията на закона, като изрично се уреждат и документите, които подлежат на представяне от страна на лицата пред митническите органи.

Наредбата регламентира и определен минимум, под който лицата, пренасящи скъпоценни камъни и благородни метали няма да са длъжни да извършват никакво деклариране. В останалите случаи в зависимост от посоката на пътуване и предназначението на стоките те ще се декларират пред митническите органи по начините, определени с наредбата.

Несъществени изменения се правят и в режима на деклариране на пощенски пратки с обявена стойност. Промените са във връзка с промените във Валутния закон и декларирането им единствено при поискване от страна на митническите органи, когато пратката е предназначена за държава-членка на Европейския съюз. Не се променя задължителното деклариране на пратки с обявена стойност, предназначени за трети страни.

Другите предложения са свързани с определянето на ред, по който Българска народна банка и банките ще извършват декларирането на пратки с обявена стойност и воденето на различни митнически регистри от страна на Агенция „Митници”.

 


Дата на откриване: 10.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари