Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

С предложените промени в нормативната уредба се предвижда преходна помощ в съответствие с чл. 31, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Част от промените целят да се осигури съответствие с европейското законодателство. С разписаните текстове се предоставя възможност на повече земеделски стопани да бъдат подпомагани по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.     

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ  

 Електронeн адрес:

 imarkovska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 10.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.2.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 февруари 2020 г. 17:39:27 ч.
krismari2008

Становище от зем.произв. в с. Веселие,Ново Паничарево,Индже Войвода,Крушевец и Р.гора, област Бургас

С предложените изменения в гореописаната Наредба се изключват райони, които до момента са били включени като райони с ограничения, при това, при същите критерии, които са приложени и в новото райониране.

В публикувания доклад за заместник-министъра на земеделието и храните д-р Лозана Василева няма нито един посочен аргумент, който да обоснове изключването на посочените в Приложението към чл. 3, ал. 3 от Проекта на посочената наредба.

Основната причина за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. са  обосновани с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейски парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.

В разпоредбата на чл. 32 от Регламента  ясно и категорично са определени критериите.

Основният текст от посочената разпоредба, който предполага наличието на ново райониране е следният: „При определянето на районите, за които се отнася настоящият параграф, държавите членки извършват прецизиране въз основа на обективни критерии с цел изключване на райони, в които са отчетени съществени природни ограничения, посочени в първа алинея, но те са преодолени чрез инвестиции, чрез стопанска дейност, или чрез доказателства за нормална производителност на земята, или в които производствените методи или селскостопанските системи са компенсирали загубата на доходи или добавените разходи, посочени в член 31, параграф 1.“

От посоченото следва, че за да бъдат изключени определени райони, в тях трябва да бъдат отчетени съществени инвестиции, чрез стопанска дейност, или чрез доказателства за нормална производителност на земята.

Докладът не почива на нито едно обективно доказателство, което да удостоверява наличието на посочените в разпоредбата критерии.

В мотивите за приемането на Наредбата е посочено, че дейността по актуализиране обхвата на районите с природни ограничения са извършени от компетентните научни институти в България – Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ като са заложени три групи критерии за почви, климат и терен. Посочените оценки, въз основа на който са направени изводите за изключване на определени райони от обхвата на райони с ограничения, не са част от документите, публикувани заедно с проекта на Наредбата.

В цитирания доклад, който по съществото си представлява слот-анализ при идентификацията на силни слаби страни не са използвани никакви актуални данни. Чисто професионалната преценка  на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ е базирана на данни, които са от преди 30 години.  Няма направен адекватен анализ на риска, който да може да доведе до правилен критерии за подбор при определяне на районите за подпомагане.

  И в  отчета на НИМХ данните са последно от 2010 г., съответно информацията за критерия „сухота“ към настоящия момент на приемане на Наредбата не отговаря на действителните стойности на критерия. Същото важи и за останалите критерии. През последните години няма как да има промени в релефа на районите и  климатичните условия, за да може да се твърди, че площите, които досега действащата нормативна уредба попадаха в необлагодетелстваните райони вече не отговарят на тези критерии. Посочените промени в климат, терен, почви изискват много по-продължителен период от време.

Предстоящите промени в районирането ще се отразят на запустяването на тези райони, чието обработване без допълнително субсидиране е трудно и със сигурност ще подейства демотивиращо на голяма част от земеделските производители.

Горното твърдение е с оглед факта, че към настоящия момент, на практика се извършва приравняване на районите природни ограничения, различни от планинските с плодородните, огромни равни полета в зърнопроизводителните райони на страната ни.

С оглед на горното Ви молим да преразгледате предложените промени в Наредбата и да не ги приемете.

Молим при изготвянето на бъдещи промени да се съобразите с наличните и актуални факти и обстоятелства. Надяваме се при новото изготвяне на промени в Наредбата, въз основа на които, ще се предефинират районите с природни ограничения, различни от планинските да бъде дадена широка публичност , относно изготвянето им и срокът за обществено обсъждане да не бъде скъсяван на 14 дни, за да могат по-голяма част от заинтересованите лица да вземат становище и дадат предложения.