Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение на Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"

Разработеният  проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е в изпълнение на предложенията на работна група, създадена със заповед № РД01-582/ 11.09.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за прецизиране функциите и дейността на Фонд "Социална закрила". Във връзка с необходимостта от прецизиране на някои спорни моменти от същата се налага извършване на промени, с цел доизясняване и изчистване на заложените текстове в Методиката. Премахва се тридесет дневния срок за обявяване на обявленията по чл. 4, поради възможността от създаване на пречки за обстойно преценяване, изследване и планиране на насочеността на ФСЗ къ, целевите групи. Премахват се излишни букви и думи. Създава се нов член 9а, съгласно, който при настъпване на определени предпоставки, и при наличие на възможност, управителния съвет може да реагира и да създаде механизъм за подпомагане. Конкретизират се действията по вземане на решение за финансиране от страна на управителния съвет. Премахва се обяснението на "Доставчици на социални услуги", което е обвързано със "Закон за социалните услуги", тъй като същия не е влязъл в сила. Обяснява се какво означава проект да е от различен вид, по процедура за финансиране на ФСЗ.

 

Лице за контакт:

Станимир Димитров - юрисконсулт на фонд "Социална закрила"

служебен телефон: 02/ 8119 673

Stanimir.Dimitrov@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 11.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари