Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации e разработен основно във връзка с изпълнение на одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение № 704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, с което се цели:

1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

2. Привеждане на административни услуги в областта на законодателството по опазване чистотата на въздуха в съответствие с Административно-процесуалния кодекс;

3. Отмяна на неактуални разпоредби.


Дата на откриване: 11.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари