Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

В изпълнение разпоредбата на параграф 25, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, обн., ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г. (ЗИД на ЗАРИДСНПНП) в двумесечен срок от влизането му в сила министърът на икономиката привежда Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход в съответствие с него.

В проекта на Наредба са отразени новите законови изисквания, като са актуализирани подлежащите на вписване данни и образецът на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход; условията и редът за подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП; разпоредбите на чл. 14 – 20 от Наредбата и образецът на банкова гаранция.

В изпълнение на законовите разпоредби се създават образци на декларации за изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6, както и на специалните условия по чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП и условията и редът за водене на списъка с обектите, които не могат да бъдат вписани в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход за срока по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3 от ЗАРИДСНПНП.

Проектът на Наредба отразява напълно направените изменения и допълнения в ЗАРИДСНПНП.


Дата на откриване: 14.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 16.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари