Обществени консултации

Проект на Наредба за ИД на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 90/2015 г., изм. и доп., бр. 18/2017 г. и бр. 4/2019 г.)

На основание чл. 53, ал. 2 и чл. 54 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), както и условията и редът за постъпване на държавна служба в Агенцията, са уредени от Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност". Към настоящия момент при прилагането на тази наредба са констатирани някои непълноти, които обуславят издаването на предлагания нормативен акт.

Предвидените изменения и допълнения в проекта на нормативен акт са породени от обстоятелството, че психологическата оценка „психологически непригоден“ на кандидатите за постъпване на държавна служба в ДАНС не подлежи на промяна във времето. Поради това не е и целесъобразно да се провеждат предходните етапи от конкурса за постъпване на държавна служба в Агенцията, стигайки до повторно провеждане на тест за изследване на психологическите потенциали на даден кандидат, който е получил неблагоприятно психологическо заключение при предходно явяване.

В изготвения проект на нормативен акт се налагат още изменения и допълнения с цел да не остават незаети длъжности при отказ или невъзможност на спечелилите конкурса да встъпят в длъжност. С предложените промени ще се гарантира възможността да се разгледат и назначат кандидати, успешно преминали всички етапи от конкурса и отговарящи на изискванията за назначаване на държавна служба в ДАНС, но с по-задно класиране.

Необходимостта да бъдат спазени предварително определените срокове в заповедта за обявяване на конкурс, както и с цел оптимизация на технологичното време за провеждане на конкурса, също налагат промени в Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност", позволяващи провеждането на повече от един конкурсен етап в един ден.

Друга част от предложените промени са породени от необходимостта да се прецизират разпоредбите, регламентиращи провеждането от специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ /САДЧР/ на ДАНС на конкурсните етапи и дейността на дирекцията по приемане и обработване на резултатите от тях, след което да ги предостави на конкурсната комисия за заключително интервю. В тази връзка е преценено САДЧР да определя местата за провеждане на етапите на конкурса, както и тези за обявяване на резултатите от тях.

С проекта на нормативен акт са предложени и изменения и допълнения на отделни разпоредби от Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност", които имат редакционен характер и целят прецизиране на текстове без промяна на смисловото им съдържание.


Дата на откриване: 19.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари