Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-2 от 2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение и БА и на ...

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната

 

МОТИВИ

С предложения проект на Инструкция се правят следните изменения и допълнения:

В дейността на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната се включва най-старшият български военнослужещ от съответното многонационално формирование, международна организация или друга международна инициатива на територията на страната при разглеждане на длъжността, аналогично на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите.

Съответстващите за длъжностите кандидати се класират в низходящ ред (чрез точкова система по осем критерии), за по обективно избиране на назначаваните военнослужещи.

При назначаване на избран военнослужещ на друга длъжност по Регистъра на вакантните длъжности, за избран да се счита следващия класиран кандидат.

Актуализират се текстове във връзка с привеждане в съответствие с издадени нормативни актове.

С промените се цели повишаване на ефективността от работата на комисията.


Дата на откриване: 19.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 март 2020 г. 18:59:55 ч.
pkalinov

Петър

За актуализиране на текстове във връзка с привеждане в съответствие с издадени нормативни актове е необходимо в чл.6, ал.3 текста „бригада Специални сили“ да се замени с „Съвместно командване на специалните операции“

За по обективно избиране на назначаваните военнослужещите  от Министерството на отбраната, Българската армия и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с изключение на служба „Военна полиция“ и служба „Военна информация“ по Регистъра на вакантните длъжности за офицери и офицерски кандидати следва редът  на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите да бъде аналогичен на този предложен в проекта за изменение и допълнение на И-2 /12.03.2019 г.

По сега действащата инструкция всеки член на комисията може по „симпатия“ да определи с „Х“ предпочетения от него кандидат.

За целта в Глава трета „РЕД ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ“ раздел II, чл 2, ал. 2, т.2 да се измени по аналогичен начин, както в § 4, ал.1, т. в) от „проект на ИНСТРУКЦИЯ № И-____ от ___.___.20___ г. за изменение и допълнение на Инструкция № И-2 от 12.03.2019 г. за реда, организацията на работа и състава на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната (oбн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.).“

В чл. 32 т.2 да се замени с „Образование – специалност подходяща за длъжността и оценка от дипломата“.