Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия

На 26 септември 2019 г. Народното събрание прие Закон за публичните предприятия (обн., ДВ, бр.79 от 08.10.2019 г.), с което стартира реформата в областта на управлението на публичните предприятия.

В § 3  от преходните и заключителни разпоредби на закона е предвидено в 6-месечен срок от влизането му в сила Министерският съвет да приеме правилник за неговото прилагане и да приведе в съответствие със закона подзаконовите нормативни актове.

В изпълнение на законовата делегация е разработен проект на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Информацията за публикуване съдържа проект на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия и приложенията към него, както и: проект на ПМС; доклад на вносителя; Частична оценка на въздействието, Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на МС.

Отговорна дирекция:“Държавни помощи и реален сектор”
E-mail:sars@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2020 г. 20:57:29 ч.
kuzmanov_i

Предложения за подобрения в някои области на проекта на Правилник

Предложеният проект на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия възпроизвежда в голямата си част ПРУПДТДДУК, като не е допълнен с неуредените въпроси, за които все още има противоречива практика в различните министерства, но същевременно с това са добавени и нови разпоредби, чието изпълнение (в отделни области) ще създаде затруднения при тяхното практическо приложение.

Може би е добре Приложение №2 да се преработи основно, тъй като съгласно него, например, „когато за отчетното тримесечие е реализирана счетоводна печалба, при отчетена счетоводна загуба за предходното тримесечие се ползва критерият "Увеличаване на печалбата" – т.е. 2 бални единици.

Тази хипотеза може да се илюстрира със следния числов пример:

Ако за отчетното тримесечие (второ), предприятието е отчело печалба от 5 единици, при условие, че за предходнато (първо) тримесечие, резултатът е бил загуба от 80 единици, то кумулативният резултат за двете тримесечия (или за полугодието, с натрупване) не е печалба, а е загуба от 75 единици (макар и намалена спрямо 80-те единици) – но по така предложената методика ще се отчетат 2,0 бални единици.

Друга хипотеза, ако за отчетното (второ) тримесечие, предприятието е отчело печалба от 15 единици, при условие, че за предходнато (първо) тримесечие, резултатът е бил печалба от 5 единици, то кумулативният резултат за двете тримесечия (или за полугодието) е печалба от 20 единици (което всъщност представлява увеличаване/надграждане на печалбата/резултата) – няма изрично пояснение в проекта на Правилник за тази хопотеза, но е логично предприятието да определи 2,0 бални единици. Вижда се, че при две съвсем различни хипотези, ще бъдат определени един и същи („стимулиращи“) бални единици, което може би не е правилно (според мен).

Подробни предложения за изменения са изпратени на и-мейл: sars@minfin.bg, като са посочени мотиви и конкретни нови текстове или допълнения и е обърнато внимание на някои разминавания между отделните разпоредби и текстове, а също и при Приложенията.