Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Предложените промени в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) са свързани с регламентирането на единна процедура по издаване на един документ за пребиваване и за работа на гражданите от трети държави, получили право на достъп до пазара на труда. Следвайки Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 януари 2011 г., както и насоките на Европейската комисия, в предложения проектозакон се предвижда кандидатстването и получаването на Единно разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/ да се извършва пред една структура - дирекция „Миграция“ - МВР. Детайлно е разписан редът за съгласуване на подадените заявления за издаване на ЕРПР с компетентните национални структури, ангажирани с разрешението за пребиваване на чужденци на територията на страната ни, и предоставянето на достъп до пазара на труда на тази категория лица. Предвидени са и административно наказателни разпоредби при неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ в случаи на прекратяване на трудовите правоотношения на чужденци. Увеличават се и наличните инструменти за реагиране с предизвикателствата на незаконната миграция. Прецизирани са и отделни разпоредби на ЗЧРБ, касаещи действията по експулсиране. Предложено е и изменение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, с което се посочват структурите на Министерството на вътрешните работи, които могат да издават или отказват издаването на карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза или разрешение за пребиваване за гражданите на трети страни на членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, които не са граждани на Европейския съюз.


Дата на откриване: 22.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари