Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

С проекта на Постановление се предвижда с наредбата да се уредят измененията и допълненията към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), обнародвани в ДВ бр.81 от 15.10.2019 г.

Конкретно се предвижда да бъдат въведени процедури при оспорване на резултатите и за привеждане в съответствие на течно гориво по Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от крайните разпространители съгласно чл. 30г, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗЧАВ.

Разписан е и ред и принудителни административни мерки, когато крайните разпространители във връзка с дадената възможност, предприемат мерки течното гориво, което отговаря на изискванията за качество по ЗЧАВ, а не отговаря на изискванията на чл. 47 ЗЕВИ да се смеси с партида гориво на бензиностанция, за да се изпълнят изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво.

С предлаганите изменения и допълнения се предвижда въвеждане и на актуални методи за изпитване и се прецизира Декларацията за съответствие за всяка партида по отношение на обхватът на лицата, които могат да я съставят съгласно ЗИД на ЗЧАВ, и реда за предоставянето и/или заверяването й при последващо разпространение до крайните разпространители.

В резултат на натрупания опит и практика по прилагането на наредбата някои от разпоредбите й са прецизирани и допълнени, което ще доведе до намаляване на административната тежест за проверяваните лица.


Дата на откриване: 21.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 22.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 февруари 2020 г. 22:10:13 ч.
nenchosp

Грешна концепция за измиване на ръцете на производителите/вносителите на горивото

Сегашните изменения задълбочават проблема с драконовските мерки срещу бензиностанциите, които твърде често стават жертва на покупка на некачествени горива от производител/вносител.

Какво се получава на практика - горните звена по веригата подписват един хвърчащ лист "декларация", че горивото е качествено и стоварват кофти партидата на бензиностанциите. Идва контролния орган и виновен за несъотсветствия автоматично става бензиностанцията, а не доставчика.

Това няма никакъв смисъл, тъй като всички резервоари на бензиностанциите са вързани с нивомерна система и собствениците на бензиностанции НЕ МОГАТ да добавят каквото и да е в резервоарите без това да бъде отчетено, като ако се добави течност, за която няма документи не може да се издаде Z отчет.

Тоест - отговорността за некачествено гориво не може да бъде носена от бензиностанциите, тъй като те не са производител на стоката в резервоарите им и НЯМАТ техническа възможност да я компрометират! 

Несправедливостта бензиностанциите да бъдат наказвани за чужди далавери, грешки или небрежност е вече от десетилетия а на производителите/вносителите им се разминава и нямат реален стимул да започнат да доставят по-качествени горива до клиентите си, тъй като те не подлежат на санкции, въпреки че те са виновни за евентуално несъответсвие открито от ДАМТН в крайния обект - бензиностанция.

В тази връзка предлагам 

1) Разходите за пробите да биват поемани от вносителя/производителя на съответната последна за обекта бензиностанция партида гориво. 

2) При несъответствие санкцията да се носи изцяло от вносителя/производителя.

3) При открито несъответсвие на горивото, производителя/вносителя да бъде задължен да достави идентично количество качествено гориво на потърпевшия обект бензиностанция. 

Една междуведомствена консултация между ДАМТН, НАП и Министерския Съвет, би осветлила именно фактологическата точност на всичко, което съм написал по-горе. 

За последните четири години, се промениха и създадоха над 10 нормативни акта свързани със затягане на режима на работа на бензиностанциите, които доведоха до съществено намаление на броя опериращи обекти. Санкциите по настоящата наредба винаги са били прекомерно високи и са водели до фалит на обекти. Най-страшното е че собствениците на обекти, никога не могат да са сигурно какво са им донесли от производителя/вносителя, въпреки проформа декларациите които сега се предлагат и които измиват ръцете на предните звена по веригата за да хвърлят цялата вина върху крайните разпространители - бензиностанциите.

В тази връзка, предложенията, които съм дал по-горе са реално намаляване на административната тежест върху малкия бизнес и са преди всичко справедливи - вече цели десетилетия бензиностанциите плащат глоби и биват наказвани с ПАМ без да имат обективно доказана вина. 

Замислете се!