Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, приет с Постановление на Министерски съвет № 95 от 18.05.2010 г.

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ е администрация към министъра на земеделието и храните, осъществяваща дейности, свързани с:

·          прилагане на Общата политика по рибарство на Европейския съюз;

·          изпълнение на Националната програма за рибарството и аквакултурите съвместно с Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта;

·          опазване на рибните ресурси и контрол по спазването на правилата за любителския риболов и рибностопанските дейности;

·          издаване на разрешителни за стопански риболов и регистрация на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми;

·          създаване и поддържане на информационно-статистическа система за рибарство и аквакултури;

·          представяне на Република България в международните организации;

·          предоставяне на правото на ползване върху рибните ресурси - частна държавна собственост;

·          регистрацията и контрола на риболовните кораби;

·          изграждането и поддържането на Сателитна система за наблюдение на риболовните кораби;

·          управление на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007 – 2013/ г. съгласно Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство в качеството си на Управляващ орган.

За постигане целите за развитие на сектор „Рибарство” в новите измерения на Общата политика по рибарство на ЕС, в частност посредством изпълнение структурните мерки на Европейския съюз, ИАРА като администрация, отговорна за изпълнение на поетите при преговорите по Глава 8 „Рибарство” ангажименти, концентрира всички свои ресурси за успешното им реализиране в изпълнение на националната и политиката на Общността в областта на рибарството.

Проектът предвижда нова организационна структура в общата и специализираната администрация на ИАРА. Във връзка с необходимостта от оптимизиране на дейността на агенцията за постигане на основните цели на Общата политика по рибарство, от Главна дирекция „Рибарство и контрол” се отделя дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси”, като се диференцират и прецизират основните им функции.

Във връзка с прилагането на Мярка 65 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011), приет с Решение № 560 на Министерски съвет от 29.07.2010 г., в проекта за изменение и допълнение на Устройствен правилник на ИАРА е записано, че агенцията прилага политиката в областта на рибарството.


Дата на откриване: 21.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 31.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари