Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“

МОТИВИ

за издаване на Правилник за устройството и дейността

на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“

 

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 34/23.04.2019 г.), от 1 януари 2020 година се откри Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в град Долна Митрополия.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование, право на висшето училище да урежда устройството и дейността си в собствен правилник в съответствие с този закон. В § 1 от допълнителните разпоредби на горепосоченият нормативен акт се регламентира правото на академиите и висшите училища от системата на Министерството на отбраната да прилагат Закона за висшето образование в съответствие с актовете за създаването им и разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, отнасящи се до устройството и дейността им.

В чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е регламентирано правомощието на министъра на отбраната да издава правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните колежи.

Настоящият Правилник за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ е съобразен с изискванията и разпоредбите на горепосочените нормативни актове, в това число и със Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото прилагане, както и с Решението на Народното събрание от 18.04.2019 г., за откриване на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

В Правилника са разписани текстове свързани с правомощията и функционалните отговорности на органите за управление на училището и на основните звена, развитието на академичния състав, правата и задълженията на обучаемите в училището, организацията на учебния процес и международната дейност, както и финансовото и логистично осигуряване на образователната институция.

Предвид степента на значимост на Правилника за устройството и дейността за самата военно-образователна институция, с оглед нейното ефективно функциониране в организационен аспект, на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилник за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ се публикува за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната за срок от 14 дни.


Дата на откриване: 24.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2020 г. 16:17:54 ч.
Paladin

Хармонизиране със ЗВО

Проектът за Правилник за устройството и дейността на ВВВУ е добър, но в него не са залегнали или отчетени множеството изменения и допълнения, направени в Закона за висшето образование през февруари тази година. Ако не се хармонизират, в правилника ще останат да действат доста ограничителни  условия, които ще затрудняват работата на ръководството и академичния състав на новосъздаденото военновъздушно училище. Затруднения ще възникнат както по отношение работата на колективните органи за управление - Общи събрания, Академичен съвет, Факултетен съвет и др., така и по отношение на персоналните такива - Началник на ВВВУ и неговите заместници, Декан на факултет, началниците на катедри. При това е възможно да възникнат и спорове относно легитимността на изборните органи за управление и останалите правилници, регламентиращи цялостната дейност на училището, но изготвени и приети поради изисквания в този основен правилник.

 

06 март 2020 г. 22:05:11 ч.
old_mage

мнение

С Paladin съгласявам се напълно!

С множеството изменения и допълнения, направени в Закона за висшето образование през февруари тази година, наложително е да се обнови!

Уилището ново, работа своя ще му се затрудни!

07 март 2020 г. 11:18:27 ч.
abv

Необходими корекции

Проектът на Правилник за устройството и дейността на ВВВУ "Г. Бенковски" е необходимо да бъде редактиран в синхрон с изменението и допълнението на ЗВО. Тъй като въведените промени засягат пряко органите за управление и основните звена на училището.