Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения

В проекта на Наредба за изменение на Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г.  е предвидено да отпадне изискването по чл. 4, ал. 1, т. 2 за подаване на декларация от заявителите относно процедура по несъстоятелност и ликвидация на фирмите. Такава декларация ще се изисква само за лицата, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, тъй като информацията не може да бъде получена по служебен път.

Целта на промените е подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса и привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

 


Дата на откриване: 26.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари