Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Предложенията за изменение и допълнение на наредбата целят преминаване към централизиран и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни и предоставяне на услуги, както и осигуряване работата на Централната автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Съдебен статус“ в контекста на електронното управление и електронното правосъдие. В съответствие с това с промените се предлага оптимизация, насочена към:  Ускоряване на процеса по издаване на свидетелства и справки за съдимост на гражданите;  Преминаване към централизирана информационна система и база данни;  Преминаване към електронни бюлетини за съдимост и електронен обмен на данни с информационните системи на съдилищата;  Реализиране на средства за автоматизиран достъп до ЦАИС „Съдебен статус“;  Свързаност със системи, бази данни и регистри (вътрешни и международни);  Предоставяне на възможност за информиране на органа по реабилитация за дължими и заплатени глоби и изтърпени наказания от граждани. Друга съществена промяна е и разширяването на възможностите за заявяване на свидетелство за съдимост чрез отпадане на изискването за териториална компетентност по месторождение или местоживеене на лицето. Ключова роля за това има преминаването към централизирана автоматизирана информационна система, която да обединява информацията от локалните бази данни на бюрата за съдимост. Освен това, с оглед на правилата за административно обслужване, включително и предоставянето на комплексни административни услуги, следва да се даде възможност лицата да ползват това бюро за съдимост, което им е най-удобно, за да заявят и получат услугата.


Дата на откриване: 26.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 февруари 2020 г. 17:32:02 ч.
asene

облекчаване на административната тежест за граждани

Уважаеми Дами и Господа,

Похвално, е че в предложената за обществено обсъждане наредба и мотивите към нея се визира комплексното административно обслужване и електронизацията на процеса по издаване на свидетелства за съдимост, но също така се казва, че няма да се наложи промяна на предвидените разходи и утвърдения бюджет.

В този случай, предложението ми е да се разгледа възможността предложената наредба да влезе в сила преди 01.01.2021г., визирано в §49.

С уважение

Асен Михалков

28 февруари 2020 г. 17:02:04 ч.
n_vass_1@abv.bg

николай

Уважаеми колеги, 

похвални са усилията за промяна на този нормативен акт ...

Бих искал да Ви обърна вниманието на каталога от престъпленията с техните цифрови кодове, като ще помоля "сляпо да не преписваме" регламент 2016/976, а да включим каталог с българските наказуеми деяния - в проекта фигурира "незаконна евтаназия", каквото НК не познава, но не фигурира ... грабежът като престъпление (или маскираното "кражба с насилие" е това) - това е само един от примерите.

Обстоятелството, че в Регламента това са "отворени категории" не означава, че към тях не следва да се приложат и включат българските закони. Затова тази част от проекта следва внимателно да бъде прегледана...

Следва да се изясни и въпросът кои ще са ръководители на съответното бюро съдимост - съдии или юристи (първите ги няма предвидени в проекта), а в пролженията към различните текстове фигурира "ръководител .../юрист", каквото и да значи това ...

16 март 2020 г. 23:44:32 ч.
Ivan_80

Издаване на ЕССС и за амнистраните!

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно Чл. 31. (1) от Наредба №8, Бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се съхраняват и унищожават в срок петнадесет години от влизане в сила на съдебния акт.

При така изложената нормативна уредба, чрез Наредба № 8 - се допуска ЕССС да се издава само по отношение на лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от НК, се предоставя индиректна възможност за получаване на информация относно съдебното минало на лицата, предвид обстоятелството, че за същите са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от НК, въпреки отсъствието на конкретна информация за съдържанието на бюлетина за съдимост.

Хипотезата за получаване на автоматично генерирано съобщение чл. 35б, ал. 6, че за лицето не може да се издаде ЕССС, тъй като за същото има съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от НК, в известна степен изпада в противоречие с един от основните принципи за обработване на лична информация, а имено – минимално необходимата и законово обоснованата.

            При разглеждане на проекта на Наредба №8 Ви молим да разгледате предложението, да се утвърди процедура за спазването на  „Чл. 31. (1) от Наредба №8, Бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се съхраняват и унищожават в срок петнадесет години от влизане в сила на съдебния акт.”.

            Това би могло да се постигне при създаването на действаща инструкция за спазването на чл. 31 (1) от Наредба №8, за да се направят съответните поправки в срок и в електронния регистър и ще бъде възможно да бъде издавано ЕССС и за лица, които имат наложено административно наказание, но бюлетина е унищожен и е изтекъл срока на давност от 15 години.

            Молим да обърнете внимание и да разгледате случаите, при котито  бъде възможно да се издава ЕССС и за лицата, които са амнистирани и е в сила чл. 31 (1) от Наредба №8.

          С уважение!