Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

През 2020 година ще се изпълняват 21 национални програми (НП) за развитие на образованието, като 4 от тях са изцяло нови – „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)“  и „Изграждане на училищна STEM среда“.

В НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ също има нови моменти – ще се изпълняват два нови модула: „Библиотеките като образователна среда” и „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. По програмата продължава финансирането на модулите „Модернизиране на системата на професионалното образование“, „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“, „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” и „Културните институции като образователна среда“. 

Надграждане с нови дейности има и в НП „Успяваме заедно“ и „Роден език и култура зад граница“. Първата ще се реализира посредством три модула, като новите дейности са обособени в два от модулите – „Иновативна детска градина” и „Обединени за качествено предучилищно образование”. 

В НП „Роден език и култура зад граница“ са разработени и ще се изпълняват новите модули „Подкрепа за квалификация на учителите от българските неделни училища в чужбина“ и „Партньорства“.

През 2019 година, новата тогава НП „ИТ бизнесът преподава“ беше насочена изцяло към ИТ бизнеса. През 2020 година действието на програмата се пренасочва към бизнеса като цяло и дейностите ще се осъществяват във всички училища с профилирана или професионална подготовка в областта на STEM професии и профили. Програмата ще се изпълнява като НП „Бизнесът преподава“.

Продължава реализирането на програма „Иновации в действие“, която подкрепя иновациите в училищата в страната, креативното мислене, нововъведенията. Разработен е нов модул „Форуми за иновации в образованието“, който предполага по-добро разпространение и прилагане на иновативните практики в българското училище.

 

*Обществената консултация е удължена до 9 април 2020 г. включително.


Дата на откриване: 27.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 март 2020 г. 15:11:51 ч.
Национална мрежа за децата

Становище на Национална мрежа за децата относно проект на Национална програма "Мотивирани учители"

Национална мрежа за децата приветства усилията на Министерство на образованието и науката, чрез предложената Национална програма “Мотивирани учители” да продължи целенасочено да работи за преодоляване на недостига на учители в България и осигуряване на повече високо мотивирани и ефективни специалисти в училищата, както и за това, че Програмата е насочена и за специалисти по всички предмети, включително начални учители. Вярваме, че това е изключително важна стъпка за посрщането на реалните нужди на всяко училище и особено на училищата с траен недостиг на преподаватели и училищата, работещи с ученици от уязвими общности.

Привличането на нови специалисти, включително такива без предишен опит или квалификация, е много важно за успешното обезпечаване на нуждата от педагогически кадри в гореспоменатите училища. Подкрепяме Министерството по отношение на новите елементи в Националната програма, като смятаме, че те ще допринесат за ефективността на новите специалисти, а именно:

  • Реализирането на дейностите по модул 1 и модул 3 от организации с опит в привличането и подготовката на учители;
  • Подбор по утвърден компетентностен модел;
  • Надграждащи обучения и супервизия от специалист с опит в практическа подкрепа на начинаещи учители по време на учебните години;
  • Индивидуална подкрепа от учител-наставник, обучен и подкрепен по утвърдени програми за развитие на ефективни наставници.

 

Нуждата от осъществяването на Модул 2: “Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели” вече бе доказана от големия интерес към този модул на програмата през 2019 г. и е чудесно, че Министерството го продължава. Безспорно това е работещо решение за малките училища, в които често е трудно да се сформира пълен преподавателски норматив само по един предмет.

Не на последно място, това, че процедурата по кандидатстване ще се случва през регионалните управления на образованието, е важна предпоставка ефективността на модула, тъй като всяко РУО познава най-добре контекста на своите училища.

Подкрепяме така предложената програма и очакваме резултатите от нейния мониторинг и анализ.

 

Национална мрежа за децата е обединение на 149 неправителствени организации, които работят с деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Много от организациите в Мрежата работят в сферата на образованието по теми като предучилищно образование, предотвратяване отпадането от училище, въвеждане на нови педагогически практики, включително здравно, гражданско и интеркултурно образование, въвличане на родители, развиване на нови модели и практики на работа с цялата училищна общност, приобщаващо образование и др. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. Годишно, организациите членове на Национална мрежа за децата подкрепят над 74 000 деца и 15 000 семейства.

 

Национална мрежа за децата

30 март, 2020г.

30 март 2020 г. 17:01:57 ч.
marianabancheva

Предложение към проектите на национални програми от Националната асоциация на ресурните учители

Предложения за допълнения към проекти на Национални програми през 2020 г. от Националната асоциация на ресурсните учители

Националната асоциация на ресурсните учители подкрепя широкия списък от проекти на национални програми за 2020 година, които поставят на фокус редица проблеми на образованието. Реализирането им ще даде възможност на училища и детски градини, да осъществяват свои политики за непрекъснато подобряване на обучението на децата и учениците.

Националната асоциация на ресурсните учители е убедена, че приобщаващото образование ще продължи да бъде приоритет в образователните политики на Министерството на образованието и науката и с оглед на това искаме да предложим някои допълнения към част от националните програми.

Вярваме, че по този начин ще бъдат разширени възможностите на детските градини и училищата да изграждат съвременна и адекватна на нуждите на децата със специални образователни потребности среда за развитие и учене.

Нашите предложния са следните:

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

1.1. Предложения за допълнения към раздел 3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ на програмата.

А. Допълнение по отношение на елемент 3.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА.

Предложение за допълнение: всички дейности следва да осигуряват възможности за активно участие на ученици със СОП.

Б. Допълнение по отношение на елемент 3.2. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Предложение за допълнение: разработване на дигитални ресурси по STEM предметите, подходящи за обучение и учене на ученици със СОП.

В. Допълнение по отношение на елемент 3.3. ПРЕПОДАВАНЕ.

Предложение за допълнение: изграждане на умения за използване на специализирани дигитални ресурси по STEM предметите за обучение на ученици със СОП.

Г. Допълнение по отношение на елемент 3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЦЕСИ.

Предложение за допълнение: въвеждане на помощник на учителя за осъществявана подкрепящи учебни STEM дейности за учениците със СОП.

1.2. Предложение за допълнение към изискванията за Типови проекти: проектите трябва да предвиждат възможности за активно включване и участие на ученици със СОП.

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Предложение за допълнение към Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”, т. 6.1.Описание на дейностите.

Предложение за допълнение:

  • оборудването и обзавеждането на стаи за дейности по интереси, трябва да предвижда възможности за активно участие на ученици със СОП;
  • оборудване с игри – настолни или дигитални, осигуряващи възможности за работа с тях на ученици със СОП.

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

Предложение за допълнение към МОДУЛ 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап".

Предложение за допълнение: в дейностите да бъдат включени ресурсните учители и ресурсните специалисти, които са важен фактор за плавния преход от ДГ към училището и условие за успешната адаптация на децата със СОП в училищна среда.

4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

Предложение за допълнение към Модул 1: „Хубаво е в детската градина”

Предложение за допълнение: използване по предназначение на определения с решение на Министерския съвет норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане.

 

 

05 април 2020 г. 16:16:56 ч.
Aziti

Двойкаджиите след 7 клас

Имайки се предвид, колко двойки "летят" на НВО-тата след седми клас, предвижда ли се да се подготвят учебни помагала за подпомагане на дообучението с цел наваксване на материала, за да могат потърпевщите деца да имат дори реален равен шанс в осми клас с другите.

 

Според Конституцията на Република България Чл. 4. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

В процеса на работа си какво разбирате Вие под свободно развитие на човека, как предоставената свободата може да се отрази, проследи и оцени при Вашето външно оценяване и взема ли се това впредвид при създаването на условия за участие в гражданското общество?