Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се изпълняват одобрените мерки по Решение № 704/05.10.2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, като административни услуги в областта на управление на отпадъците се привеждат в съответствие с Административно-процесуалния кодекс. Намалява се срокът за утвърждаване на работен лист от Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) от 30 дни на 14 дни, както и срокът за издаване на становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) за класификация на отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване, премахват се несъответствията в заявленията за услуга с определеното в чл. 29, ал. 2 от АПК съдържание. Също така с проекта на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците се въвеждат мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 г. за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство НР 14 „Токсични за околната среда“.


Дата на откриване: 27.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 28.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 март 2020 г. 11:41:54 ч.
pchanev

параграф 3, т. 2 от проекта на наредба

С § 3, т. 2 от проекта на наредба се предвижда в чл. 8 да се създаде нова ал. 3, с която се въвежда изискване да се заплаща държавна такса.

В същото време в мотивите към проекта е посочено, че за изпълнение на изискванията на наредбата не се налага разходване на допълнителни финансови средства от задължените субекти.

Още повече, че текстовете на проекта, предвиждат лицето да подаде документи в РИОСВ (които са 16 в страната) и да отиде да плати такса в РЗИ (които са 28 в страната).

Въведените изисквания, в случая не кореспондират с посочената цел към мотивите на наредбата, където се посочва, че се очаква да се намали административната тежест и да се облекчи работата на гражданите и бизнеса.

Така предложените изменения, ще доведат до доста сериозно затруднените, предвид изложените по-горе мотиви, свързани с подаването в една администрация и необходимостта от посещаване на друга за да бъде заплатена такса.

15 март 2020 г. 11:50:28 ч.
pchanev

чл. 14, ал. 2

В чл. 14, ал. 2 се предлагат промени, като "утвърждавнето на критерии" се заменя с "оценка на отпадъка".

От предложеното изменение, не става ясно на кой етап, как и въз основа на каква процедура/документи ще бъде извършена тази оценка.

Оценката предвидена в §5 от проекта с предложените изменения на чл. 13, ал. 2, където се предвиждат "критерии, утвърдени по реза на чл. 14, ал. 2" е неясно формулирано, предвид факта, че с § 6 се предлага изменение на чл. 12, ал. 2, където се предвижда извършване на оценка за определяне на свойството НР9 "Инфекциозност" от директора на НЦОЗА и директора на НЦЗПБ.

В мотивите към проекта се посочва, че "Класификацията се извършва от здравен специалист след анализ на инфекциозния риск без провеждане на изпитвания, въз основа на наличните данни за произход, условия на образуване и съдържанието на отпадъка, с експертна оценка на предполагаемата вероятност за присъствие на инфекциозен агент".

Така предложените текстове за изменение на наредбата и мотивите към тях, създават неяснота, относно това Кой?, Кога? следва да направи тази оценка.

Горното следва да бъде разгледано и в контекста на чл. 12а, където е предвидена робята на НЦОЗА и НЦЗПБ за становище съгласно тяхната компетентност относно плана за вземане на проби!!!

В случай, че изискванията посочени в § 6, касаят конкретно дейностите по оценка в чл. 16, ал. 4, следва систематично да бдат посочени на това място.