Обществени консултации

Проект на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или уни

Проектът на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Регламент № 2019/125) е разработен след влизане в сила на Регламент № 2019/125, който е кодифицирана версия на Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета е бил неколкократно и съществено изменян. С оглед постигане на яснота и рационалност същия бе кодифициран.

С Регламент № 2019/125 се въвежда нова номерация на членовете, описващи разпоредбите за определени дейности, които подлежат на контрол, нови номера на приложенията със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и нови номера на образците на документи, което вади до невъзможност до прилагане на ефективен контрол от страна на страната ни. В сега действащия Закон за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 разписаните препратки към Регламента не отговарят на номерацията на Регламент № 2019/125, който отменя Регламент (ЕО) № 1236/2005, което налага промяна на съществуващото законодателство.

Предложеният законопроект ще доведе до хармонизиране на националното законодателство с това на Европейския съюз и изпълнение на поетите от Република България ангажименти по линия на Европейския съюз.


Дата на откриване: 2.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 31.3.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари