Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

С настоящия проект на акт се предлага създаването на консултативен съвет към Министерския съвет, който да съвместява позициите на гореизброените институции и общности с цел максимална информираност и легитимност на решенията на изпълнителната власт, а и на българските публични институции изобщо, когато те се отнасят до прилагането на Европейската зелена сделка. 
 
Предвижда се Съветът да консултира и подпомага Министерския съвет относно съвместяването на националните приоритети в областите на енергийната сигурност, икономическото развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда, отчитайки всички ефекти, произтичащи от Европейската зелена сделка и инициативите от нея. Специален фокус на задачите на Съвета ще бъде участието му в разработването на национална енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г., включително план за устойчивата работа на топлоелектрическите централи, работещи с въглищно гориво.
 
Тъй като Съветът ще се занимава с теми от всеобхватна важност за националната икономика, същият ще осигурява представителство на удачно широк кръг от заинтересовани страни. Освен отговорните органи на изпълнителната власт и техните представители, съставът му ще включва представители на Президента на Републиката, на парламентарно представените политически сили, на национално представителните работодателски и синдикални организации, както и на научната и академичната общност. Председател на Съвета е заместник министър-председател, определен от министър-председателя с нарочна заповед.
 

*Срокът за провеждане на обществената консултация е променен до 19 март 2020 г. Причината е необходимостта от бързо формиране на консултативен орган по въпроса за ЕЗС – Европейската комисия вече започна да представя в съобщения първите стратегически документи, които ще играят ролята на основен носител на Зелената сделка, например Нова индустриална стратегия (Съобщение  COM(2020) 102 final), Стратегия за устойчива и дигитална Европа (COM(2020) 103 final) и Европейски климатичен закон (Съобщение COM(2020) 80 final). Считаме за важно българските позиции в законодателните процедури по тези и бъдещи досиета да бъдат координирани и съгласувани в предложения в проекта на ПМС формат


Дата на откриване: 5.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.3.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 март 2020 г. 11:56:05 ч.
Daniel Kiryakov

Въпрос от Американска търговска камара в България

Уважаеми господа,

Инициативата за създаване на Консултативен съвет по въпросите на Зелената сделка към ЕС е навременна и необходима.

Бих искал да запитам две неща:

 1. Сред заинтересованите страни в оценката на въздействието не са посочени браншови или бизнес-асоциации (например БФИЕК, Национална електрическа камара, Американска търговска камара в България и др.). Възможно ли е да се включат тези организации сред заинтересованите страни и на кой етап преди приемането на ПМС?

   
 2. Заседанията на КС по въпросите на Зелената сделка на ЕС открити ли са или не? Какъв ще е достъпът до тях и до материалите им на представители на изрично посочените заинтересовани страни?

   
 3. За участие в заседанията от организации, които са заинтересовани страни, но не са посочени в ПМС, но имат интерес, какъв ще е редът за това? С последващ документ (Устройствен правилник, напр.) ли ще бъде определено?

Оставам на разположение за контакт и уточнения.

С уважение,

Даниел Киряков

10 март 2020 г. 07:49:52 ч.
nenchosp

НПО-та свързани със ВЕИ производството

Считам че трябва да се добави член, че всички неправителствени организации, в чиито устав е посочено защита и развитие на ВЕИ производството в България трябва да имат право на участие. В противен случай това ще е поредната безсмислена седянка. Сегашният проектосъстав не е балансиран и не представлява всички гледни точки, нито гражданското общество.

 

12 март 2020 г. 11:12:45 ч.
NECBG

Становище от Националната енергийна камара

Изх. № 2

12.03.2020

 

До

г-н Томислав Дончев

Заместник министър-председател

Министерски съвет

Копие до

г-жа Теменужка Петкова

Министър

Министерство на енергетиката

 

Относно: Проект за Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка.

 

Уважаеми г-н Дончев,

Националната енергийна камара подкрепя изложените от Вас мотиви за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка, който да “консултира и подпомага Министерския съвет относно съвместяването на националните приоритети в областите на енергийната сигурност, икономическото развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда, отчитайки всички ефекти, произтичащи от Европейската зелена сделка и инициативите от нея.“

Считаме, че, за да изпълни своите цели, Консултативният съвет следва да осигурява по-широко от сега предвиденото представителство на заинтересовани страни. Сектор енергетика е ключов, както за цялата икономика, така и за постигането на заложените цели в Зелената сделка. Участие на легитимен представител на частния сектор енергетика в лицето на Националната енергийна камара ще повиши представителността и легитимността на Консултативния съвет и ще допринесе за постигането на адекватни и оптимални секторни политики.

Националната енергийна камара обединява:

 • над 50% от инсталираната мощност в частния сектор енергетика;
 • работодатели на 70% от заетите в него;
 • над 11 милиарда лева реализирани инвестиции, което е 60% от всички  преки чуждестранни инвестиции за периода 2010 – 2016 г.;
 • над 2 милиарда лева изплатени в държавния бюджет под формата на данъци за последните 5 години, което е 2.43% от всички данъчни приходи за периода.

Нашите членове оперират във всички сегменти на електроенергийния сектор – производство, търговия, разпределение и снабдяване и представляват различни технологии и източници на енергия - конвенционални и възобновяеми. Ние обединяваме компании – технологични лидери, въвеждащи световните иновации и най-добрите бизнес практики с отговорност към обществото и грижа за чиста околна среда.

С оглед на по-голяма представителност и легитимност на решенията предлагаме Националната енергийна камара да бъде поканена за участие в Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка. Оставаме на разположение за допълнителни въпроси.

С уважение,

                              

Робърт Дик / Robert Dick

Съпредседател на УС

Национална енергийна камара

Оливие Маркет / Olivier Marquette

Съпредседател на УС

Национална енергийна камара