Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Предложението за откриване на основните звена е по искане на ректорите на висшите училища въз основа на решения на Академичните съвети в този смисъл (заседание на АС на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ от 23.01.2020 г. и заседание на АС на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от 28.01.2020 г.).

Предложенията на ръководствата на двата университета за откриване на институти като звена за дългосрочна научноизследователска дейност е във връзка с чл. 25, ал. 2 и на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование. Те съответстват и на мерките от в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 г. и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Предвижда се в Научноизследователския институт на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ да се извършват фундаментални и приложни изследвания в приоритетните за университета и държавата области на науката.

Институтът ще обединява работата на изследователски групи и звена. В неговата структура се създава и Интерактивен дигитален център. Основна цел на дейността на центъра е подобряване на екосистемата на допълнителната и виртуална реалност в рамките на трансфера на знания за България и Балканите. В партньорство с местни компании от агроиндустрията, автомобилостроенето, въздухоплаването и други сектори ще се подпомогне инициативата им за цифровизация; ще се създават и популяризират иновативни програми за обучение в различни професионални области.

Дейността на института ще се финансира от бюджета на висшето училище, от учредения от университета специален фонд за значими научни изследвания, от участие в национални и международни проекти и програми и от реализацията на създадени от него научни резултати.

Създаването на Научноизследователски институт за технологии и иновации в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще обедини изследователската дейност на останалите основни звена за по-ефективно използване на материалната и информационната база и експертизата на изследователите за създаване на нови инструменти, устройства и технологии в областта на техническите науки.

Предвижда се Научноизследователският институт за технологии и иновации да притежава съвременна научна инфраструктура, обединяваща изследователската дейност на четирите инженерни факултета на висшето училище с участието и на останалите факултети в интердисциплинарните изследвания. В звеното ще се създадат и по-добри условия и за участието на докторанти и студенти в извършваната научноизследователска дейност.

Изграждането на съвременна научноизследователска инфраструктура на института и цялостната му дейност ще се финансират от бюджета на университета, от постъпления от национални и международни програми и проекти, от изпълнение на консултантски проекти и дарения.


Дата на откриване: 11.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари