Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Учили

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата се поставят следните цели:

- създаване на правна сигурност при прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения в България;

- прецизиране на разпоредбите относно избора на заявител от страна на учебните заведения;

- прецизиране на изискванията към доставяните продукти по схемата и прилагането на  съпътстващите образователни мерки;

 - промяна в начина на ценообразуване и респективно облекчаване на процедурата по възстановяване на извършените разходи по схемата, чрез въвеждане на стандартни таблици на единичните разходи;

- предоставяне на биологично произведени продукти, както и задължително предоставяне на пчелен мед в рамките на съпътстващите мерки.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   ILazarova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 12.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 април 2020 г. 20:50:38 ч.
ZaHranata

Стновище на фондация "За храната"

Становище

07 април 2020 г. 20:53:32 ч.
ZaHranata

Стновище на фондация "За храната"

Стновище - стр. 1

До:

Г-жа Ирина Лазарова

Директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

Министерство на земеделието, храните и горите

ILazarova@mzh.government.bg

 

СТАНОВИЩЕ

от Фондация “За храната”

ЕИК: 177178582, www.zahranata.org, е-поща: info@zahranata.org

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

 

Уважаема г-жо Лазарова,

 

Във връзка с публикувания на 12.03.2020г. проект на Постановление на Министерския съвет („Проекта“)  за изменение и допълнение на Наредбата  за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ („Наредбата“) в портала за обществени консултации на Министерски съвет, с настоящото фондация „За Храната“, ЕИК: 177178582, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, р-н Одесос, ул. Неофит Бозвели No 34, ет. 2, ап. 10 („Фондация „За храната“ или „Фондацията“) изразява своето становище и предложения за промени в определения за това срок.

Фондацията е организация с нестопанска цел, чиято мисия е природосъобразно, здравословно и пълноценно хранене на децата, техните родители, баби и дядовци. Oт своето създаване през 2017 година Фондация „За храната“ следи с интерес прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013, съответно схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в България. Многократно родители са се обръщали към нас с молба за повече информация относно целите на тази програма, както и със сигнали за некачествени продукти, които се раздават на децата им.

След разглеждане на Проекта, и отчитайки начина на прилагане на мерките в други европейски страни, както и мненията на родителите, Фондацията изготви следните препоръки и предложения:

 

1.              Съпътстващи образователни мерки

 

По своята същност Регламент (ЕС) № 1308/2013 дава възможност на страните членки на Европейския съюз да упражняват превантивни мерки по отношение на нарастващия дял на деца с наднормено тегло и да подобрят здравния им статус чрез провеждане на обучения за ползите от консумацията на плодовете и зеленчуците и чрез насърчаване на консумацията им.

 

Екипът на Фондацията проучи добрите практики за прилагане на Регламента в други страни-членки на Европейския съюз. Опитът показва, че в основата на прилагането на схемите е повишаване на информираността на децата и техните родители относно ползите от по-голяма консумация на плодове 

07 април 2020 г. 20:54:03 ч.
ZaHranata

Стновище на фондация "За храната"

Становище - стр. 2

и зеленчуци, както и изграждането на правилни хранителни навици, т.е. голямо значение имат съпътстващите мерки.

 

Децата, които обхваща настоящите схеми, са във възраст, когато учат най-бързо и ефикасно чрез преживяване. В тази връзка предлагаме в Наредбата да бъдат заложени само три възможни съпътстващи образователни мерки, които да се прилагат по преценка на директорите на учебни заведения:

● Посещения на стопанства/ мандри/ селскостопански музеи;

● Създаване и поддържане на градини;

● Часове по дегустация/ кръжоци по готварство.

 

Ние, от Фондация “За храната”, имаме опит в провеждането на инициативи с цел популяризиране на здравословното хранене сред децата и родителите, който сме готови да споделим и развием. Три поредни години реализираме националната кампания “Ден на революцията в храненето”, която изпълнява целите на Регламент (ЕС) № 1308/2013. През 2019 г. кампанията взеха участие детски градини, училища, представители на бизнеса и родители, които организираха детски кулинарни работилници, в които приготвиха различни по сложност ястия на базата на зеленчуци и млечни продукти. Включиха се повече от 7 000 деца и 350 доброволци в над 60 населени места, което показва че има интерес от подобни събития.

 

Приветстваме това, че Проектът предвижда провеждането на информационни кампании и изготвянето на печатни материали за популяризиране на схемите, но освен това са нужни и по-конкретни образователни мерки, които ефективно да ангажират вниманието на децата.

 

  1. Приоритет за предлагане на сезонни продукти

 

За да се гарантира предлагането на сезонни плодове и зеленчуци, предлагаме Списъкът на плодовете и зеленчуците, които могат да се предоставят по Схема "Училищен плод", съдържащ се в Приложение 1а на Наредбата да бъде допълнен с колона “месец” като по този начин се определи какви плодове и зеленчуци са допустими за предлагане в съответния месец с оглед тяхната сезонност. Това е от значение за максималното извличане на полезните качества на плодовете и зеленчуците.

 

  1. Минимизиране на пластмасовите отпадъци

 

Осъществяването до този момент на схемите води до генериране на големи количества пластмасови отпадъци. Екологичната тема е част от съвременното образование на децата затова предлагаме в Приложение 2 и Приложение 4 в колона “опаковка” да бъде посочено изискването за използването на специални рециклируеми опаковки.

 

Отделно, предлагаме в списъка за млечни продукти в Приложение 3 и 4 да бъде оставено само кисело мляко, тъй като при неговото предлагане се генерират най-малко пластмасови отпадъци. Настояваме да бъдат премахнати “сирене” и “кашкавал”. Ефектът от предлагането на 30 гр. кашкавал / сирене в индивидуална опаковка е единствено генериране на голямо количество пластмасов отпадък без да бъдат осъществени основните цели на програмата, а именно изграждане на правилни хранителни навици при децата.

 

  1. Избор на доставчици

 

Вярваме, че българските деца заслужават най-високо качество хранителни продукти, за да се развиват пълноценно. Затова и считаме, че изрично предвиденото предоставяне на биологично произведени продукти по схемите е много добра промяна в тази насока.

 

07 април 2020 г. 20:54:49 ч.
ZaHranata

Стновище на фондация "За храната"

Становище - стр. 3

Пак във връзка с качеството на продуктите, препоръчваме при избора на доставчици да бъде даден приоритет на местни и локални ферми и производители, както и на продукти, сертифицирани по БДС. Нека това бъде допълнено като критерий за избора в чл. 13 от Наредбата.

 

Принципът да се дава приоритет на местните продукти е заложен и Регламент (ЕС) № 1308/2013 (чл. 23, пар. 3), съгласно който късите вериги на доставки допринасят и за опазването на околната среда.

 

  1. Показатели за ефективност и отчетност

 

В доклада на министъра на земеделието, храните и горите е посочено, че една от целите на Проекта е създаване на правна сигурност при прилагане на схемите. Част от тази сигурност би могла да се гарантира чрез по-ефективен контрол върху качеството на предоставените продукти и удовлетвореността на бенефициентите. В предложения текст на Наредбата посочените изходни показатели са единствено количествени, свързани с брой деца и училища. Считаме, че е необходимо да бъдат заложени и показатели за ефективност, които да бъдат изчислени чрез провеждане на регулярни проучвания и анкети сред бенефициентите (деца и родители) за тяхната удовлетвореност от осъществяването на схемите - предоставени продукти и съпътстващи образователни мерки.

 

Допълнително, съдържащите се в Наредбата мероприятия за повишаване на информираността и публичността относно схемите да бъдат допълнени с: “публикуване на регулярни отчети за изпълнението на схемите, както и за тяхната ефективност”. Проектът да бъде допълнен с конкретни срокове и гаранции, че предвидените мероприятия ще бъдат осъществени от изпълнителя на схемите - Държавен фонд земеделие.

 

Считаме, че приоритет при приемането на Проекта трябва да бъде единствено интереса на децата, тяхното здраве и възпитание по отношение на пълноценното хранене и опазването на околната среда. Именно от това са породени препоръките ни, с които целим предвидените в Наредбата схеми да постигат желаните резултати.

 

Благодарим предварително за отделеното време и се надяваме да приемете предложенията ни.

 

07 април 2020 г. 21:25:57 ч.
S.Grigorova

Желание

Искам децата ми да получават качествени сезонни плодове и зеленчуци предимно от български производители (с изключение на портокали, банани и др.екзотични плодове). Предпочитам и да са без индивидуална опаковка.