Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 2 от 2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи

Предложения проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 2 от 2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи е разработен във връзка с приети промени в Закона за митниците (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2019 г.), с който са направени структурни промени в Агенция „Митници“. Съгласно приетите промени Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и териториални дирекции. Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.

Регламентирано е, че териториалните дирекции се ръководят и представляват от директор. В тази връзка възниква необходимостта от привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с приетите промени в Закона за митниците.

С предложените промени в проекта на инструкция се предвижда прецизиране на разпоредбите на чл. 7, чл. 8, чл. 9 и чл. 10, като навсякъде в посочените разпоредби думите „Директорът на дирекция „Митническо разузнаване и разследване““ се заменят с „Главният директор на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване““, а думите „началниците на митници“ се заменят с „директорите на териториалните дирекции“.

С предложения проект на Инструкция не се очаква увеличаване на административната тежест или допълнителни финансови разходи по отношение на икономическите оператори.

 

Отговорна дирекция: Данъчна политика
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари