Обществени консултации

Консултационен документ относно проект на Закон за международните ограничителни мерки

Със законопроекта се цели създаването на нормативна уредба на законово ниво, която да оптимизира участието на Република България в процеса по приемане на международни ограничителни мерки (санкции) от Организацията на обединените нации (ООН), Европейския съюз (ЕС) и други международни организации, да подобри междуведомствената координация при прилагането на мерките от държавните институции (включително контрола върху прилагането на санкциите от български физически и юридически лица), да повиши информираността на обществото относно налаганите от ООН, ЕС или други международни организации ограничения и забрани във връзка с определени дейности или спрямо определени лица и образувания. Проектът на закон има за цел също да регламентира процедурата, чрез която заинтересованите физически и юридически лица да получат разрешение за правомерно извършване на действия, попадащи в обхвата на наложена от ООН, ЕС или друга международна организация ограничителна мярка. Големият брой наднационални правни актове за налагане на ограничителни мерки (предимно резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения и регламенти на Съвета на ЕС), установената национална практика по прилагането на международни ограничителни мерки и констатираните непълноти и несъвършенства в законодателството, съчетани с повишения интерес на частноправните субекти относно допустимостта или недопустимостта за сключване на сделки с определен предмет или с определени лица и образувания, изискват изработването на отделен закон.


Дата на откриване: 18.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 март 2020 г. 13:21:34 ч.
FTR

Закон за международните ограничителни мерки

ЗМОМ ще има ли съдържание или ще бъде само заглавие?