Обществени консултации

Проект на Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав

На основание чл. чл. 363а., т. 9 от Кодекса на търговското корабоплаване се издават Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав, приведени в съответствие с разпоредбите на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, приет с Постановление на Министерския съвет № 106 от 29.04.2015 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2015 г., изм. и доп., бр. 92 от 2015 г., бр. 44 от 2017 г., изм., бр. 70 от 2018 г.).

Представеният проект на акт включва следните раздели:

-        Раздел I. „Общи положения”;

-        Раздел II. „Осигуряване на свободна практика”;

-        Раздел III. „Радиообмен в пристанищата”;

-        Раздел IV. „Спазване указанията на бреговите центровете за предоставяне на речни информационни услуги и обслужване на корабния трафик за движение в районите на пристанищата”;

-        Раздел V. „Правила за използване на маневрени кораби в районите на пристанищата”;

-        Раздел VI. „Правила за използване на котвените стоянки”;

-        Раздел VII. „Правила за товарене, разтоварване, деклариране и маркиране на опасни и специални товари”;

-        Раздел VIII. „Правила за предпазване акваторията на пристанищата от замърсяване от кораби”;

-        Раздел IX. „Правила за противопожарна безопасност”;

-        Раздел X. „Снабдяване на корабите с гориво и смазочни материали”.

Във връзка с изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление на Министерския съвет № 156 от 15.07.2003 г. (обн. ДВ. бр. 66 от 25 юли 2003г.) и на основание чл. 363а., т. 9 от Кодекса на търговското корабоплаване в проекта на Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав е обособен раздел Х. „Снабдяване на корабите с гориво и смазочни материали”, като към чл. 56 се въвеждат следните приложения:

-        Проверовъчен лист на мерките за безопасност при бункеровка (Приложение № 1);

-        Разписка за доставяното гориво - Bunker Delivery Note  (Приложение № 2);

-        Декларация за съответствие на качеството на течните горива (Приложение № 3).

В представения проект на акт са включени определения на понятията: "акватория на пристанище” , "органи за речен надзор”, "система за електронен документооборот на речния транспорт” и "местен снабдител на корабно гориво”.

Контрол по спазването на правилата е предвидено да осъществяват директорът на дирекция "Речен надзор – Лом" и  директорът на дирекция "Речен надзор – Русе" за съответните отговорни райони.

С § 5. от Допълнителните разпоредби на проекта на акт се отменят Задължителните правила за българските пристанища на река Дунав (обн., ДВ, бр. 66 от 2008г., изм. бр. 38 от 2009 г.).

Проектът на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие  върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на акт заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 30-дневен срок от публикуването.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
младши експерт в дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 0700 10 145
E-mail:  eleonora.karakoleva@marad.bg
 


Дата на откриване: 19.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари