Обществени консултации

проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

С проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи сe цели постигане на по-добро административно обслужване на чужденците. Релевантните разпоредби, въз основа на които чужденците получават право на пребиваване (продължително, постоянно и/или дългосрочно) в Република България, се съдържат в чл. 24 и чл. 25 от 3акона за чужденците в Република България. За получаване право на пребиваване чужденецът лично подава заявление за предоставяне на право на пребиваване. При предоставено право на пребиваване чужденецът следва да заплати дължимите държавни такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, крито се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. След заплащане на дължимите държавни такси лицето подава заявление за отпечатване на български личен документ, който материализира самото предоставеното право на пребиваване. За дирекция „Миграция“ правото на пребиваване е водещо. В тази връзка практиката, установена през последните 10 години, е за един чужденец да се комплектува едно административно досие, което съдържа заявлението за предоставяне на право за пребиваване и заявлението за издаване на български личен документ. Това е продиктувано и от факта, че законово е регламентирано изискване за представяне на копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от 3акона за чужденците в Република България, когато такава се изисква, печата за последното влизане в страната и доказателства за осигурено жилище при двете заявления.


Дата на откриване: 23.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари