Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

 
Предлаганите изменения произтичат от промените в Закона за гражданското въздухоплаване, по-конкретно свързани с предстоящото прехвърляне на ползването и собствеността на визуалните аеронавигационни средства от ДП „РВД” на летищните оператори в съответствие с § 37 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 81 от 2011 г.). Промените в закона са обнародвани в брой 81 на „Държавен вестник”.
 
Посочените системи, както и всички системи и навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, подлежат на сертифициране, т.е. те са обект на специализиран предварителен и текущ контрол от страна на ГД „ГВА” по отношение експлоатационната им годност. Редът и условията за издаването на такива удостоверения се съдържат в Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане.
 
Въвеждането и прилагането на национална уредба по сертифицирането на експлоатационната годност на системите и навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане е допустимо според законодателството на Европейския съюз, предвид разпоредбата на чл. 5б от Регламент (ЕО) № 1108/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО. Съгласно разпоредбата на чл. 5б от цитирания регламент „д. Предвид действащата уредба на ЕС, към момента приложимото право за издаване на подобни удостоверителни документи е възможно да бъде националното.о пораждане на действие на мерките, посочени в чл. 8б, параграф 6, и изтичането на преходните периоди, предвидени от тези мерки, и без да се засяга чл. 69, параграф 4, сертификати, които не могат да бъдат издавани в съответствие с настоящия регламент, могат да бъдат издавани въз основа на приложимите национални разпоредби или, където е приложимо, въз основа на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 г. за определяне на основни изисквания при предоставянето на аеронавигационно обслужване”
 
Предвид изложеното, с настоящия проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане се цели да се създадат национални разпоредби във връзка с уреждането на някои съществени въпроси, свързани с осигуряване на безопасността при поддържането на системите и навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане.
 
Предложението е и с оглед обстоятелството, че разпоредбата на чл. 53, ал. 2, т. 2 от ЗГВ е изменена и това изменение влиза в сила от 19.04.2012 г. За ДП „РВД” след тази дата няма да е налице законово основание да осъществява държавните си функции по отношение на визуалните аеронавигационни средства, каквито функции, свързани с предоставянето на услугите от посочените визуални аеронавигационни средства все още осъществява към момента. Поради това е необходима своевременна промяна на подзаконовата уредба, с която да се създаде ред за гарантиране безопасността на поддържането на посочените системи занапред, при условие, че това няма да бъде в тежест и да представлява отговорност за ДП „РВД”. Това налага наредбата да влезе в сила на 19.04.2012 г.
 
Националните изисквания към експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане се съдържат изцяло в цитираната наредба. Отчитайки настъпилите промени в законодателството и съответно прехвърлянето на визуалните аеронавигационни средства от експлоатиращото ги предприятие ДП „РВД” към летищните оператори, е необходимо да се намери подход, с който да се създаде механизъм за гарантирането на безопасността, като се даде отговор на следните два въпроса:  
1. как ще се удостоверява годността на всички системи и съоръжения по чл. 1, ал. 2 от наредбата;
2. кои ще са субектите, които ще осъществяват тази дейност.    
 
За дейностите, които ще се осъществяват при условията и по реда на Наредба № 141 т.е. попадащите в обхвата на приложното й поле дейности, свързани с удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, е от съществено значение въпросът за определяне на субектите, които носят отговорност за осъществяването им. Съгласно сега действащата уредба на чл. 3 от цитираната наредба, тези лица са собственикът или ползвателят на съоръженията.
 
Целта на предлаганото изменение е всеки субект, осъществяващ който и да е елемент от технологичния процес по експлоатацията и поддръжката на посочените системи и съоръжения, да разполага с квалифициран и сертифициран персонал в съответствие със специфичните изисквания за съоръженията и внедрени системи за качество, безопасност и сигурност. Предложеното изменение на чл. 3, т. 1 от наредбата отразява изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010. Целта на предлагания проект е да се създаде нормативно основание, чрез което да могат да бъдат одобрявани организациите, които ще отговарят за техническото поддържане на посочените системи.
 
С настоящото изменение не се създава нов вид лицензионен режим и изискванията на ЗОАРАКСД в този смисъл са спазени.
 
В случая се конкретизира кръга субекти, спрямо които важат изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010, по-конкретно на Приложение І, т.3 – 3.1 и 3.2, 4 и 5 и Приложение ІІ, т. 3 – 3.3.   
 
Лице за контакт:
Милена Стойчовска,
Старши юрисконсулт в отдел „Правен”, ГД „ГВА”
Тел. 02/937 10 75
E-mail: mivanova@caa.bg

 


Дата на откриване: 27.1.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.2.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари