Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (ЗИД на ЗТ, обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) са въведени редица мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса в режима на категоризацията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, чрез които отпадат изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Със Закона за държавния бюджет на Република България 2020 г. (ЗДБРБ 2020, обн ДВ бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) е изменена нормата на чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ). Съгласно тази промяна хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ. Проектът на Наредба регламентира реда за това.

Със ЗИД на ЗТ (обн. ДВ, бр.17 от 25.02.2020) се доразвива концептуалното решение за регистрация, станало факт с изменението, в сила от 01.01.2020 г., прецизирайки нормата на чл. 121, ал. 5 относно промяна и в предмета на Наредбата за категоризация. Двата типа места за настаняване - стаи за гости и апартаменти за гости са обособени в самостоятелен клас (клас В), предвид това, че регулацията се облекчава и се въвежда само регистрационен режим, а за останалите обекти остава задължение за категоризация. Правомощията за регистрация за упражняване на хотелиерска дейност принадлежат на кметовете на общини по местонахождение на туристическия обект.


Дата на откриване: 24.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 23.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 април 2020 г. 01:19:37 ч.
щайга

Защо оценката на въздействие е от 2018?

Защо оценката на въздействие е от 2018? И защо в нея няма и дума за световната новост - регистрация на физически лица, извършващи хотелиерска дейност?