Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г.

Допълнението на Нормативния акт се налага във връзка с въведеното извънредно положение заради пандемията от коронавирус COVID-19 и осигуряване ефективността на предвидените мерки съгласно чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение.  Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходимост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Дата на откриване: 25.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 март 2020 г. 16:17:02 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

В проекта на ПМС е записано:

„Чл.8а. С мотивирано решение, ръководителят на управляващият орган може да прекрати открита процедура чрез подбор при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.“

Предлагам проектът на ПМС да бъде оттеглен поради следните причини:

 1. Създаване чрез ПМС на нови правомощия на ръководителя на УО над тези по ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ(ЗУСЕСИФ);
 2. Прекратяването на отворени процедури по предложение на ръководителя без одобрение на комитетите по чл. 14 от ЗУСЕСИФ, води до невъзможност за спазване и изпълняване на техните задължения по закона:
  • разглежда изпълнението и следи за напредъка в постигането на целите и приоритетите на съответната програма спрямо дефинираните в нея индикатори;
  • разглежда и одобрява предложения за изменения на съответната програма, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси или приоритети;
  • разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на съответната програма.
 1. Мотивите в доклада за предлагане на проекта на ПМС са свързани с чл. 21 от ЗМДВИП, а в предложения текст на чл. 8а е включено и „настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия“, което не е мотивирано.

26 март 2020 г. 16:18:28 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

В доклада към предложението е записано:

„Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс на оперативните програми, поради което е налице необходимост от прекратяване на някои стартирали процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/.“

Във връзка със записания текст може да се предложи, че:

 1. МС е определил точно средствата за прилагане на мерките по чл. 21 от ЗМДВИП към датата на проекта на постановление;
 2. МС е определил точно свободния ресурс на оперативните програми към датата на проекта на постановлението;
 3. МС е определил точно кои са възможните процедури за прекратяване.

 

В ИСУН 2020 е посочена следната информация за изпълнение на оперативни програми към 26.03.2020г.:

Програма

Бюджет на програмата

Договорени средства

Реално изплатени суми

Получени траншове от ЕК

Общо

Финансиране от ЕС

Финансиране от НФ

Общо към 26.03.2020 г.

% на изпълнение

Общо към 26.03.2020 г.

% на изпълнение

Общо към 26.03.2020 г.

% на изпълнение

Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ:

17017416444.21

14514784120.49

2502632323.72

14872966831.70

87.40

7467865863.58

43.88

5546425587.75

38.21

Общо ЕСИФ:

23240065419.57

19552465071.58

3687600347.99

18513341428.42

79.66

8809186776.50

37.91

6314944261.66

32.30

Общо фондове МВР:

228447903.86

177899103.75

50548800.11

262689506.71

114.99

137452876.89

60.17

53651524.50

30.16

ОБЩО:

24028791871.08

20207364299.47

3821427571.61

19111439748.50

79.54

9146810354.08

38.07

6522146370.35

32.28

 

По бюджети на програмите сумата е 24 028 791 871.08лв., като са договорени 19 111 439 748.50лв. Разликата между двете суми е в размер на 4 917 352 122.58лв.

Може да се направи обосновано предложение, че към датата на публикуване на проекта на ПМС свободния ресурс за целите на чл. 21 от ЗМДВИП е 4 917 352 122.58лв.

 

(продължение...)

 

26 март 2020 г. 16:19:01 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

(Продължение към предходен текст...)

 

Отворените към 26.03.2020г. процедури по програми са:

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (1 ПРОЦЕДУРА)

Наука и образование за интелигентен растеж (7 ПРОЦЕДУРИ)

Развитие на човешките ресурси (19 ПРОЦЕДУРИ)

Добро управление (6 ПРОЦЕДУРИ)

Програма за развитие на селските райони (39 ПРОЦЕДУРИ)

Програма за морско дело и рибарство (19 ПРОЦЕДУРИ)

Транспорт и транспортна инфраструктура (8 ПРОЦЕДУРИ)

Околна среда (4 ПРОЦЕДУРИ)

Региони в растеж (45 ПРОЦЕДУРИ)

Иновации и конкурентоспособност (10 ПРОЦЕДУРИ)

Опазване на околната среда и климатични промени (2 ПРОЦЕДУРИ)

Вътрешни работи (2 ПРОЦЕДУРИ)

Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г.(2 ПРОЦЕДУРИ)

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2020Г.

 

Предлагам проектът на ПМС да се оттегли и да се предложи нов след като:

 1. В доклада се разпишат:
  1. необходимите суми за прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
  2. причините, поради които сумата от 4 917 352 122.58лв. не е достатъчна за да се осигури прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
  3. сумата, която е нужно да се осигури от отворени процедури във връзка с прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
  4. изчерпателно да се посочат отворените процедури и сумите по тях, които ще се ползват за прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП;
 2. В „Частична предварителна оценка на въздействието“ да се оцени въздействието на прекратяване на посочените в доклада стартирани процедури спрямо входирани заявления на кандидати

07 април 2020 г. 19:39:12 ч.
ralitsa13

Отворени и очаквани схеми по ОПИК

Уважаеми Господа,

От проекта за промяна на ПМС е видно, че е възможно всички програми за финансиране с безвъзмездни средства да бъдат прекратени и средствата да бъдат пренасочени. В оценката за въздействието е записано, че няма да има негативен ефект за бенефициентите и предприятията. Особено за схемите, касаещи пряко бизнеса, това не е вярно. Ще бъдат засегнати множество фирми, които очакват схемите от миналата година и които подготвят проекти, особено по схемата за внедряване на иновации. Направени са и разходи от бъдещите бенефициенти по отношение на разработка и регистрация на индустриална собственост, необходима за участие в проекта. 

Отделно от това, трябва да се вземе предвид, че инвестициите в оборудване и внедряване на иновации именно в този момент ще бъде от помощ за бизнеса и ще осигури устойчивост на работните места и развитието на фирмите. Не обсъждам изобщо възможностите за повишаване на конкурентоспобността. Считам, че промяната в Постановлението трябва да бъде ограничена до преразпределянето на неизползваните пари по отношение на схеми, към които няма интерес или такива, които не касаят пряко инвестициите на предприятията. 

Дигитализацията, както се вижда, е крайно необходима в моменти като този. За фирмите, които имат устойчив бизнес модел и мислят за развитие в тази посока, е изключително важно да бъдат подпомогнати в тази насока. По тази причина считам, че схемата за дигитализация също би следвало да бъде отворена и по нея да бъде оставен бюджета като директна помощ за МСП. 

08 април 2020 г. 09:19:59 ч.
DPETKOVA

Относно проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от

Във връзка с обявената промяна в Постановлението, считам, че е необходимо да бъдат взети предвид негативните ефекти, които спирането на средствата ще има върху програмите, директно ориентирани към бизнесите и предприятията. По-добър би бил ефекта, ако постановлението се измени по отношение сроковете за оценка (да бъдат ускорени) и схемите бъдат обявени като мерки за помощ на предприятиятита в този момент. Всичко друго би било в ущърб на предприятията и бизнеса.

 

08 април 2020 г. 10:34:14 ч.
hristianna

Коментар по предложението за изменение на ПМС 162/16

Уважаеми госпожи и господа,

моля да обсъдите следните коментари относно правната издържаност на предложения проект за изменение на подзаконов нормативен акт:

Предлага се изменение на акт на Министерския съвет - ПМС 162/16. Този акт е издаден на основание разпоредбите на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), т.е. той е подчинен на ЗУСЕСИФ и задачата му е посочена в чл. 28, ал. 1, т. 1 - да даде детайлни правила по прилагането на глава Трета от ЗУСЕСИФ  - "Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ". Т.е. ПМС трябва да доразвие и детайлизира правилата, разписани в закона, но не и да създава нови правила от ранга на законовите. В този смисъл, ЗУСЕСИФ ясно посочва случаите, в които Ръководителят на управляващия орган (УО) прекратява процедура (чл. 36, ал. 3). Дадени са три случая. Предлаганото изменение на ПМС добавя нов четвърти случай, т.е. то не изяснява и не детайлизира правилата на закона, а създава ново правило от ранга на законовите. По този начин издатеят на подзаконовия нормативен акт излиза извън предоставените му от закона правомощия, което е незаконосъобразно.

Предлаганото изменение предвижда ръководителят на УО да може да прекратява процедури, които да бъдат, на практика, отменени и заличени от одобрената Оперативна програма, съответно - ИГРП. Такова прекратяване не може да стане без предварително одобрение/съгласуване с Комитета за наблюдение (КН) на съответната оперативна програма, защото прекратяването на процедура и нейното сваляне от Индикативната работна програма и от Оперативната програма въобще, е по същество изменение на програмата, което подлежи на одобрение от КН (съгласно разписаните от закона правомощия на този орган).
По изложените съображения считам, че изменение като предлаганото може да се реализира само с изменение на ЗУСЕСИФ или чрез законова разпоредба, но не и чрез изменение на подзаконовия нормативен акт.

08 април 2020 г. 12:21:34 ч.
diona

Становище - част 1

Съгласно с чл.18 и чл. 18а от ЗНА и в допълнение на направените до момента коментари по осъществяване на обществено обсъждане, излагам настоящото становище по проектното изменение до съответния орган с право на законодателна инициатива. При изработването на проект на нормативен акт се извършва предварителна оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, съгласно глава втора и трета от ЗНА, касаещи оценката на въздействие на нормативните актове, на планираните законопроекти,както и изработването на проекти на нормативни актове.(Във връзка с чл. 15 от ЗНА ; чл.5, ал. 4 от КРБ)

 Видно от започната процедура по осъществяване на законодатална инициатива по обичайния за това ред,не е релевантен подход, по който да се отчете спецификата на извънредното положение, което се доказва в изложените по-долу констатации в настоящия преглед на съществени документи, характерни за процедурата на МС, от изготвените доклади, становище, формуляр за частична оценка на въздествието, становище. Документите са изготвени непълно, неточно, необосновано, повърхностно очертават реквизитите, които законът задължава да включват. Направеният преглед на тях в контекста на извънредното положение единствено показва неотчитане на неговата специфика както и не спомага за вземане на рационални и релевантни решения в контекста на извънредното положение. Освен детайлен и експертен анализ на извънредното положение, трябва да се вземат предвид и харектеристиките на процедурните специфики, които са дали своето отражение в действителността до момента. Необходимо е да се избере процедура, защитаваща максимално вземането на правилни колективни решения.

Комитетът за наблюдение на съответната програма или програми, съфинансирани от ЕСИФ, е колективен орган, основан на принципа на партньорството, който има следните съществени функции и е подходящ да изпълнява регулативните функции по отношение на разпределението на европейските средства, приоритизирането им, отразявайки тяхното предназначение и цели.  Комитетът за наблюдение е възможно най-добрият избор за колективен орган който да задоволи нуждата в извънрендното положение от регулиране на разходването на европеските средства и следене за осъществяване на приоритизираното им разходване по определените цели за които са предназначени, съобразно на ратифицираните регламенти и директиви. Комитетът за наблюдение на програмата или програмите е колективен орган, основан на принципа на партньорството, който разглежда и одобрява предложените от ръководителя на управляващия орган на съответната програма методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях, а за операции, при които се предвижда финансовата помощ да се предоставя по повече от една програма - в частта за съответната програма. От съществено значение е в момента да се осъществи едно такова партньорство, регулираност на вземане на решенията и комуникативност. Не е целесъобразно и обосновано, особено в настоящото извънредно положение, да се вземат еднолични решения от ръководителя на управляващия орган по съответната програма. За да се защити общественият интерес е необходимо да се вземат експерни и колективни решения и този процедура, чрез регулираното вземане на решения посредством осъществяване на функциите по регулация и съгласуваност от страна на Комитетът за наблюдение на съответната програма или програми, изчерпателно установени и регламентирани в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. (изброени в чл. 11 от същото) ще предотврати вземането на прибързани и неадекватни решения без нужната обоснованост, които рискове трябва да се анализират чрез процедурите по осъществяване на законодателна инициатива. Една такава широкообхватна съгласуваност считаме за приоритетна в днешното извънредно положение както и ще се отрази положително на последващата оценка на въздействието от законодателната инициатива. Поради своята налична към момента регулираност не е необходимо да се предприемат съществени законодателни промени по отношение на програмите съфинансирани от ЕСИФ.

 

 

08 април 2020 г. 12:24:27 ч.
diona

Становище - част 2

В подкрепа на изразеното предложение са изложени и останалите констатации от настоящото становище(преглед на процедурата по осъществяване на законодателна инициатива):  

Относно пояснението, което на Портал за обществени консултации  е дадено при качените документи по осъществяване на  законодателната инициатива, цитирайки общо чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение, не е ясно коя от хипотезите се визира от тази разпоредба. Както и никъде не е описано по какъв начин промяната в нормативния акт ще осигури ефективност на предвидените мерки касаещи и съотносими с хипотезите на чл. 21 от същия.Не е направен анализ на тази тематика, както и не е изготвян детайлен анализ на мерките наложени до момента по повод на извънредното положение и да е отчетено че не са достатъчни  за да се предприемат нови, финансовото отражение не е публично достояние в момента, поради което не ясно за заинтересованите страни на база на каква информация се вземат решения за осъществяване на законодателна инициатива.

Съставителят на проект на нормативен акт извършва оценка на въздействието на нормативния акт.

Оценката на въздействието е предварителна и последваща. Оценката на въздействието изследва съотношението между формулираните цели и очакваните (постигнати) резултати.Народното събрание определя методология за извършване на оценка на въздействието на проектите на закони и кодекси, внесени от народните представители.Министерският съвет определя с нормативен акт условията и реда за планиране и извършване на оценка на въздействието на проектите на нормативни актове на МС, като обхватът се определя с наредба на МС.

Съгласно заложените изисквания в чл. 20 от ЗНА както и  решението в настоящия кризисен момент (във връзка с чл. 20, ал. 3, т.2) би следвало да е - да се наблегне на предварителната оценка детайлно и обсоновано, за да не се стигне до негативна последваща оценка на въздействието на по-късен етап. Очакването е да се разгледа детайлно, цялостно а не частично,оценката за въздействие при нейното извършване по всяка точка от нейното съдържание, за да може да се потвърди в определена степен взетото решение за законодателна инициатива. В контекста на предприемане на мерки по повод на извънредното положение, следва да бъде избрана цялостната оценка на въздействието съгласно чл. 20, ал. 3, т.2 от З от ЗНА във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗНА „Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.”

От Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието от 25.03.2020г., издаден от директора на Дирекция „Централно координационно звено”, относно Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г. е посочен само един вариант за справяне с дефинирания проблем, който не е аргументиран и достатъчно обоснован, за да е нормативно установен като релевантен вариант за извънредното положение, уредено със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. 

 

08 април 2020 г. 12:25:36 ч.
diona

Становище - част 3

Остава въпросът относно промяната на целта на отпускането на безвъзмездната финансова помощ към определено направление, която безвъзмездна финансова помощ е приоритетно насочена към определени приоритетни групи и с регионално приоритизиране на финансирането. Което може да се разглежда по отделно за всяка програма и схема за финансиране. Изначално те са приоритизирани и целево насочени. Наобходимо е да бъде направен подробен анализ, който да е със съответното стойностно изражение и детайлно описание, за да се направи заключение, че това е единствения вариант за справяне с извънредното положение и че това е релевантна мярка. Относно т. 3 от същия формуляр, касаеща идентифицирането на заинтересованите страни не е определен по никакъв стойностен начин потенциалните засегнати страни, макар че е определяем на база на подадените заявления и документи за кандидатстване по всяка от програмите до момента, в което кандидатстване бенефициентите са вложили време, труд и ресурси, за да осъществят своето кандидатстване с проектно предложение по определените приоритетни направления на програми и схеми за финансиране.

 Не е анализирано пряко и косвено въздействие върху потенциални засегнати и заинтересовани страни. Общо формулирана е възможността пред ОУ самостоятелно да взема решения в тази насока в контекста на извънредното положение. Определено е неясно по какъв начин и на база на коя информация ОУ ще взема решения, както за всеки бенефициент така и общо за програма или схема. С представените варианти по т. 4 от формуляра отново неясно е финансирането на мерките за извън редното положение и вариантите за тяхното финансиране. Остава усещане, че може да се вземе радикално решение без достигане на недостиг за финансиране на мерките за извънредно положение, както и отново се разглежда като единствен вариант за справяне с извънредното положение. В т. 5 Негативни въздействия от формуляра, в следствие на недостатъчен анализ не е описано негативното въздействие относно потенциалните икономически, социални, екологични и др. Въздействия за всеки един от вариантите от предходната точка на формуляра, включително и описание на разходите на заинтересованите страни в резултат на предприетите действия. Не е и ясно дефинирано как ще се осъществява преценката на УО по повод на проектната възмосжност, на база и според кои показатели той ще взема решения, и кога ще се счита според него че е налице необходимост. В т. 6 ,от формуляра, е описан отново проблема, който поражда предприемане на действия. Възможните рискове не са посочени в т.7, както от възможността за съдебни спорове така и от предприемането на нормативната промяна, която също ще даде отражение. От т. 10 от формуляра е видно че е отчетено че има потенциално засегнати страни и заинтересовани страни въпреки че не са посочени в т. 3 от същия формуляр, както и отново не се прави анализ на въздействието.

Което води до извод че финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УП на МСНА)не е достатъчно аргументура извършената частична предварителна оценка на въздействието.

 

08 април 2020 г. 12:27:05 ч.
diona

Становище - част 4

Съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗНА  предварителните оценки на въздействието на проектите на нормативни актове, подлежащи на разглеждане от Министерския съвет, се съгласуват с администрацията на Министерския съвет. Функцията по съгласуване е възложена на дирекция „Модернизация на администрацията“. Дирекция „Модернизация на администрацията“ работи за утвърждаване на практиката по извършване на оценка на въздействието, като гаранция за качество, ефективност и прозрачност в работата на централната администрация и като стандарт за информирано вземане на решения от МС. Етапите и редът за извършване, както и съдържанието на оценката на въздействието, са уредени в НОМИОВ, съответно чл. 9 от същата наредба.

От направен анализ на оценките за въздействие на администрацията на МС за 2018г. е била направена следната констатация от доклад на  дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет на основание чл. 77б, ал. 1, т. 13 от УПМСНА и е одобрен от Съвета за административната реформа на заседание, проведено на 26 март 2019 г  - а именно:”Констатираното намаляване на общия брой на представените за съгласуване и съгласувани от администрацията на Министерския съвет предварителни оценки на въздействието през 2018 г. все още не може да се разглежда като стабилен индикатор за повишаване на качеството на процесите по извършване на оценка на въздействието в рамките на администрацията, нито като индикатор за подобряване на качеството на законодателния процес като цяло. Проблемът с често променящото се законодателство все още е актуален и не може да се направи категоричен извод, че оценката на въздействието е утвърден ефективен инструмент за намаляване на динамиката на промените в законодателството.”  В УПМСНА са уредени процедурата по съгласуване на оценките на въздействието, обхватът на оценяване, контролът за качество и съответните срокове за съгласуване и приемане на законодателна и оперативна програма.” Поради  забързаността на вземане на необходимите мерки във връзка с извънредното положение, може да се отчете,че процедурите регулиращи законодателната инициатива, включително оценка на въздействието , имат своите отрзицателни страни, когато се изпълняват в по-кратки срокове от обичайните и под натиска на извънредното положение. Както доклада и съгласно чл. 9 етапът по „ съгласуване на извършената оценка на въздействието”не е достатъчен за да защити обществената нужда от съгласуваност, регулация на решенията и обоснованост. Но трябва в момента да се изпълнят с необходимото качество и обем на внимание и грижа, което да задоволи максимално нуждата от предварителна преценка, за да се постигне в максимална степен превенция на случващото се извънредно положение, така и да е възможно вземането на адекватни мерки, които да не търпят постоянна редакция и промяна.

Със становището на Дирекция „Модернизация на администрацията” с основание чл. 30б, ал.3, т. 1 от УПМСНА, което придружава частичната оценка на въздействието и Дирекция „Модернизация на администрацията” трябва да следи за нейното качество и пълнота съгласно НОМИОВ и се произнася по преценката относно необходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието. Видно от становището й от 25.03.2020г., по настоящия проектен нормативен акт, че не е отчетена непълноти както и в качествено изражение, което е спорен факт. В становището не се констатира и не се изразява мнение относно пълнота както и качество на извършената частична оценка на въздействието, както и няма мнение по това дали е необходима цялостна оценка на въздействието.

С проекта на доклад на основание чл. 31, ал. 2 от УПМСНА, относно внасянето за разглеждане на на настоящия проект на нормативно изменение,отново касае въвеждането на възможност за УО за оперативна самостоятелност по време на извънредното положение, без да касае техните предели на оперативна самостоятелност, начина на сформиране на тяхната преценка както и остава общия неопределен характер и обем на приложното поле на тяхната оперативна самостоятелност относно финансирането от ЕСИФ. С него не се въвеждат норми на европейското право, но определено кореспондират с тях и променят вече заложеното както и целите на безвъзмездните финансирания, които са приоритизирани по определени групи, направления и са приоритетно районирани.Мотивирането на доклада не е изчерпателно и обосновано и не съдържа необходимите реквизити по чл. 28 от ЗНА.

08 април 2020 г. 15:15:59 ч.
evamar

Изказваме негативно становище относно така предложеното изменение на ПМС 162/16

 

Сдружение “Съдебно – счетоводни експерти на РБългария“/ССЕРБ/ е неправителствена организация, която е създадено през 2001 година и утвърдило се като стандарт в изготвяне на експертни становища и оценки. Вече 19-та година имаме за цела да обединим в структурата си от професионални връзки действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти. До 2018 година негови председатели са Професор Иван Душанов и Проф. Божанка Неделчева, като към настоящия момент те са почетни пожизнени членове на Сдружението. През годините са проведени множество обучения в прокуратура, следствие, съд, структури на МВР и разследващи органи.

Ние от “Съдебно – счетоводни експерти на РБългария“/ССЕРБ/ следим от близо протичащите процеси свързани с обявеното извънредно положение.

Изказваме негативно становище относно така предложеното изменение на ПМС 162/16.

Предложено е изменение на акт на Министерския съвет - ПМС 162/16 на основание разпоредбите на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), т.е. той е подчинен на ЗУСЕСИФ и задачата му е посочена в чл. 28, ал. 1, т. 1 - да даде детайлни правила по прилагането на глава Трета от ЗУСЕСИФ  - "Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ". т.е. ПМС следва да доразвие и детайлизира правилата, но не и да създава нови правила, с които подзаконов нормативен акт да има дайствия на Закон със всички последствия.

Със предложеното изменение на ПМС е добавена четвърта възможност за прекратяване на текуща процедура, която може да бъде контретизирана единствено и само с изменение в закона, а не чрез подзаконов нормативен акт какъвто е ПМС.

Предлаганото изменение предвижда ръководителят да може да прекратява процедури, които да бъдат, на практика, отменени и заличени от одобрената Оперативна програма, съответно - ИГРП.  Съгласно процедурите прекратяване не може да стане без предварително одобрение/съгласуване с Комитета за наблюдение (КН) на съответната оперативна програма. Прекратяването на процедура и нейното сваляне от Индикативната работна програма и от Оперативната програма въобще, е по същество изменение на програмата, което подлежи на одобрение от КН (съгласно разписаните от закона правомощия на този орган).

08 април 2020 г. 15:17:44 ч.
evamar

ССЕРБ Изказваме негативно становище относно така предложеното изменение на ПМС 162/16.

Част 2

Считаме, че изменение като предлаганото може да се реализира единствено и само с изменение на ЗУСЕСИФ и/или чрез законова разпоредба, но не и чрез изменение на подзаконов нормативен акт.

След детайлен анализ на мотивите в доклада за предлагане на проекта на ПМС са свързани с чл. 21 от ЗМДВИП, а в предложения текст на чл. 8а е включено и „настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия“, което не е мотивирано, от една страна, а от друга е в колизия в разписаните процедури и без предварително одобрение и съгласуване с Кометета за наблюдение.

Изказваме съмнения относно компетентното изготвяне на частичната предварителна оценка на въздействие, т.к така представената оценка буди съмнение относно познаването на процедурите действащи в Оперативните програми, съответно – ИГРП. Изготвената частична предварителна оценка на въздействието считаме за изготвена целево и  при липса на обективна преценка и без извършване на анализ за интереса и изпълнението към всяка от оперативните програми, както и дали са разписани критерии, по които това да бъде определено.

Не е анализиран последващият негативен ефект върху икономиката и бенефициентите при наличие на множество статистическа информация, както и данни от ОПИК, което буди още един път съмнения в компетентността на лицето изготвило предварителната оценка на въздействие. Лицето изготвило оценката явно не познава отворените процедури, които поред данни от ИСУН /посочени и от други становища/, сумата им възлиза на над 4 млд 417 млн лева, които биха подпомогнали възстановяването на българската икономика!!!

08 април 2020 г. 15:19:18 ч.
evamar

ССЕРБ Изказваме негативно становище относно така предложеното изменение на ПМС 162/16.

част 3

По процедурите не е извършен анализ върху негативния ефект, който би оказал върху бенефициентите, ако бъдат лишени от сумите от отворените процедури.

Предлагаме проектът на ПМС да бъде оттеглен, да се преразгледа и предложи нов след като:

В доклада се прецизират и разпишат необходимите суми за прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП, изчерпателно да се посочат отворените процедури и сумите по тях, които ще се ползват за прилагане на чл. 21 от ЗМДВИП.

Да бъде възложена изготвяне на НОВА частична предварителна оценка на  въздействието от експерти, притежаващи доказан опит и познаващи одобрената Оперативна програма.

В тази връзка изразяваме желание председателят и представители експерти на сдружение „Съдебно – счетоводни експерти на РБългария“ да бъдат включени като постоянни експерти при възлагане на оценка на въздействието. Уверяваме Ви, че предложените лица от една страна имат опит като експерти – икономисти, от друга страна са участвали в работни групи към министерства и има опит в изготвянето на становища по законопроекти, които в периода 2015г. – 2019г. са депозирани в Народното събрание и са излагани в комисиите чрез председателя на сдружението и/или други лица.

08 април 2020 г. 16:45:33 ч.
Demireva

Предложение за оттегляне на предложението за изменение на ПМС 162/16

Алинея 1 на Чл. 15 от ЗНА гласи: Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В конкретния случай, предложеният Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г., изцяло противоречи на изискванията на Чл. 15 от ЗНА, тъй като делегира права на управляващите органи на съответните оперативни програми, които съгласно ЗУСЕСИФ имат ясно разписани функции. В Чл. 36.(3) на ЗУСЕСИФ са посочени конкретните случаи, в които Ръководителят на управляващия орган (УО) може да прекрати процедура. В случая, предлаганият Проект на постановление не се явява допълнение към Постановление № 162 на МС от 2016 г., а към ЗУСЕСИФ, като неговото приемане вече не е от компетентността на МС.