Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари от САД „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор

Проектът на Инструкция е изготвен на основание чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Съобразно чл. 108, ал. 3 от ЗМИП контролните органи от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ (САДФР) на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършват проверки на място на задължените лицата по чл. 4 от същия член по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Разпоредбата на ал. 4 от чл. 108 от ЗМИП указва, че проверките по предходната алинея могат да се извършват съвместно с органите за надзор, като редът за извършването им се определя със съвместни инструкции на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и ръководителите на органите за надзор.

С издаването на инструкция по чл. 108, ал. 4 от ЗМИП ще се уреди редът за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11, 30 и 31 от ЗМИП от контролните органи на САДФР на ДАНС и КФН по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Ще се внесе яснота по отношение издаването на заповедите за проверките, плана за извършването им, разпределението на отговорностите между двете институции, избягване на дублиращи действия по контролната дейност, както и административна икономия. С издаването на Инструкцията ще бъде постигната възможност за осъществяване на съвместната контролна дейност от страна на САДФР на ДАНС и КФН, като ще се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи /трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени нито по бюджета на Държавна агенция  „Национална сигурност”, нито по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2020 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

С предложеният проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, поради което не е приложена справка за съответствието му с европейското законодателство, както и не се предвижда въвеждане на регулаторни или регистрационни режими.


Дата на откриване: 26.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.4.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари