Обществени консултации

Проект на Постановление за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година

 

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2020/2021 г. да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Помощта се получава при средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 

Дата на откриване     
Дата на приключване     
  

 


Дата на откриване: 27.3.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.4.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 март 2020 г. 08:42:51 ч.
nenchosp

Дискриминация

Това постановление нарушава чл. 4 от ЗЗДискр! Така разписано, тази разпоредба фаворитизира хората, които работят на черно без трудов договор, и дискриминира работещите и съвестните граждани. 

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

05 април 2020 г. 16:03:23 ч.
Aziti

Наноикономически коментар

Колко наноикономиста са изказали мнение по горното предложение?

Кои общини и към момента предоставят такава помощ на семействата и взима ли се към момента под внимание дохода на семейството? Приходите от "баба и дядо" и намелените разходи за храна например от "бурканите" планува ли се да бъдат взети впредвид и ще се "прочиства" ли дохода на семействата с деца?

Наблюдава ли се дискриминация при ограниченията? Как ги определихте тези 450 лева граница и кога и при какви условия тази граница ще се или може да се променя?

Взели ли сте впредвид аспекта, че децата растат и всяка година имат нужда освен от тетрадки, също от нови маратонки, анцуг, униформа итн? За пример - В Австрия се плаща Schulstartgeld от € 100,- на дете без значение в кой клас е и колко пари взимат родителите на хартия или под масата във формата на недекларирани бакшиши итн.